Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Strony internetowej www.clairescareers.com ( „Strona internetowa”) niezależnie od sposobu jej wyświetlania lub wykorzystywania, czy to za pośrednictwem komputerów osobistych, telefonów komórkowych czy urządzeń typu tablet i innych, kontrolowanej przez Claire’s European Services Limited (dalej „Claire’s”, „my”, „nasz” itd., „Strona internetowa”). W mało prawdopodobnym przypadku łączenia przez Claire’s informacji zebranych w jednym ze swoich sklepów z informacjami zebranymi poprzez Stronę niniejsza Polityka prywatności regulować będzie łączne informacje.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych za pośrednictwem Strony internetowej, a nie obejmuje jakichkolwiek informacji zebranych przez Claire’s na innych stronach internetowych i poza Internetem (jeśli nie stwierdzono inaczej).

Celem tej Polityki prywatności jest ujawnienie użytkownikowi rodzajów informacji, które możemy gromadzić podczas odwiedzania tej Strony internetowej, sposobów gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, a także naszych wysiłków mających na celu ochronę tych informacji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem korzystania ze strony, który reguluje korzystanie z tej Strony internetowej oraz treści przesyłane na Stronę.

PLIKI COOKIE

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie, celu ich stosowania oraz opcji wyboru dotyczącego plików cookie dostępne są w Zasadach dotyczących plików cookie.

TREŚĆ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności porusza kwestie związane z:

RODZAJAMI  INFORMACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ GROMADZONE

SPOSOBEM WYKORZYSTANIA ZEBRANYCH INFORMACJI

UDOSTĘPNIANIEM I UJAWNIANIEM INFORMACJI

UZYSKIWANIEM DOSTĘPU I POPRAWIANIEM/AKTUALIZOWANIEM DANYCH OSOBOWYCH

OPCJAMI WYBORU

TREŚCIAMI OSÓB TRZECICH I INNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI

INFORMACJAMI PRZEZNACZONYMI DLA OBECNYCH PRACOWNIKÓW CLAIRE’S

BEZPIECZEŃSTWEM

SPECJALNĄ INFORMACJĄ DLA RODZICÓW ODNOŚNIE PRYWATNOŚCI

INFORMACJAMI DLA REZYDENTÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH

INFORMACJAMI DLA REZYDENTÓW KALIFORNII

INFORMACJAMI DLA REZYDENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ

POWIADOMIENIAMI O ZMIANACH I ZGODZIE NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

RODZAJE INFORMACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ GROMADZONE

Poniżej omówione są rodzaje informacji, które możemy gromadzić:

Automatyczne gromadzenie informacji o korzystaniu ze Strony internetowej i identyfikatory urządzeń

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług, w tym wszelkie podmioty dostarczające treści, mogą korzystać z różnych technologii, które automatycznie lub pasywnie gromadzą pewne informacje w momencie odwiedzania przez użytkownika Strony lub interakcji ze Stroną (“Informacje o korzystaniu”). Więcej informacji o stosowaniu przez nas tej technologii i prawach użytkownika w tym zakresie jest dostępnych w naszych Zasadach dotyczących plików cookie znajdujących się tutaj.

Informacje dostarczone przez użytkownika

Zgłaszając swoje zainteresowanie ofertą pracy lub wysyłając do nas aplikację o pracę, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach naszego procesu rekrutacyjnego. Możemy wymagać podania różnych informacji należących do dwóch szeroko pojętych kategorii: (1) dane osobowe (dane, które mogą służyć do identyfikacji osoby, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres email, numer telefonu wraz z informacjami związanymi z aplikacją o pracę takimi jak wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi danej osoby zawartymi w dostarczonym CV) oraz (2) dane demograficzne i podobne, takie jak informacje o preferencjach i zainteresowaniach. W przypadku połączenia danych demograficznych i podobnych z zebranymi danymi osobowymi, połączone informacje będą traktowane jako dane osobowe w ramach niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik może zdecydować się na rejestrację na naszej Stronie internetowej, podając nam swój adres e-mail oraz niektóre wymagane dane osobowe. Rejestracja pozwoli na zapisywanie opcji wyszukiwania i dostęp do innych podobnych funkcji. Rejestracja nie jest wymagana w celu złożenia aplikacji o pracę. Mimo iż rejestracja jest opcjonalna, dokonanie jej oraz podanie danych osobowych pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji na Stronie internetowej. Jako nazwy użytkownika nie należy używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska ani imienia i nazwiska innej rzeczywistej osoby.

Informacje dotyczące Państwa podane przez osoby trzecie

W procesie weryfikacji informacji udostępnionych nam przez Państwa możemy uzyskać informacje dotyczące Państwa od osób trzecich. Mogą one obejmować na przykład informacje na temat historii zatrudnienia i osiągnięć naukowych. Możemy połączyć informacje, które otrzymamy z tych innych źródeł, z informacjami, które gromadzimy za pośrednictwem Strony internetowej. Niniejsza Polityka prywatności będzie stosowana do wszelkich danych osobowych uzyskanych od osób trzecich, o ile w momencie podawania przez Państwa danych osobowych nie udzielimy Państwu innej informacji.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZEBRANYCH INFORMACJI

Nasza Strona internetowa może wykorzystywać informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe i informacje dotyczące korzystania ze Strony, w celu:

•Rozpatrzenia aplikacji o pracę w Claire’s;
• Skontaktowania się z Państwem w sprawie ubiegania się o pracę, w tym między innymi drogą emailową, telefoniczną lub pocztową;
• Ustalenia kwestii związanych z rekrutacją i zarządzania informacjami dotyczącymi inicjatyw rekrutacyjnych;
• Przygotowywania wymaganych rządowych lub wewnętrznych raportów statystycznych;
• Zapewnienia dostępu do oferowanych funkcji lub związanej z nimi obsługi klienta, w tym między innymi możliwości odpowiadania na pytania, skargi lub opinie użytkowników, a także przetwarzania podań o pracę;
• Przetworzenia rejestracji na Stronie, w tym zweryfikowania adresu e-mail;
• Zarządzania systemami Strony internetowej i w innych wewnętrznych celach biznesowych;
• Przestrzegania i monitorowania zgodności z Regulaminem oraz innymi obowiązującymi umowami oraz dokumentami określającymi politykę firmy;
• Skontaktowania się z użytkownikiem w związku ze Stroną, w tym między innymi poinformowania o zmianach w Polityce prywatności, Regulaminie korzystania ze Strony internetowej i innych dokumentach regulujących korzystanie ze Strony według uznania Claire’s;
• Do celów przedstawionych w momencie dostarczenia informacji lub w inny sposób, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Należy pamiętać, że na informacje przesłane na Stronę internetową za pomocą funkcji „skontaktuj się z nami” lub „pomoc” lub przy pomocy innego podobnego adresu e-mail lub formularza nie zawsze otrzymają Państwo odpowiedź. Nie będziemy korzystać z informacji przesłanych na te adresy e-mail lub formularze w celach marketingowych niezwiązanych z zapytaniem.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas w Wielkiej Brytanii, lecz zostaną one również udostępnione organizacji należącej do Claire’s w kraju europejskim, w którym dana praca jest zlokalizowana. Wspomniana organizacja należąca do Claire’s skontaktuje się z Państwem bezpośrednio w sprawie dodatkowych informacji i będzie przechowywać wszelkie Państwa dane w sposób odpowiedzialny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz z lokalnym prawem dotyczącym ochrony danych. Lista organizacji związanych z Claire’s, które przyjmują aplikacje o pracę za pośrednictwem tej Strony, znajduje się tutaj [odnośnik do listy odpowiednich organizacji Claire’s w Europie wraz z głównymi adresami.]

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych bez Państwa zgody. Możemy udostępnić osobom trzecim dane nieosobowe, takie jak zagregowane statystyki użytkowników, dane demograficzne oraz informacje o użytkowaniu Strony, aby uzyskać pomóc nam analizie skuteczności naszej Strony internetowej oraz w innych celach opisanych w Zasadach dotyczących plików cookie. Dodatkowo możemy udostępniać Państwa informacje, w tym dane osobowe, w sposób przedstawiony w momencie podania przez Państwa informacji lub w inny sposób za Państwa zgodą, jak określono w niniejszej Polityce prywatności i w następujących okolicznościach:

Osoby trzecie dostarczające usługi w naszym imieniu

Zatrudniamy osoby trzecie do wykonywania zadań w naszym imieniu. Obejmuje to na przykład hosting lub obsługę Strony internetowej, przechowywanie i przetwarzanie aplikacji o pracę, wysyłanie e-maili lub innych wiadomości oraz analizę danych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane takim firmom w celu wykonania powyższych usług.

Przyczyny administracyjne i prawne

Możemy również przekazywać i ujawniać informacje o użytkownikach, w tym dane osobowe oraz informacje o użytkowaniu, osobom trzecim: (I) w przypadku, gdy musimy odpowiedzieć na wezwania, nakazy sądowe, wnioski o udostępnienie materiałów dowodowych w sprawach cywilnych lub na inne działania prawne lub gdy w naszej opinii takie ujawnienie danych jest wymagane przepisami prawa; (II) na wniosek organów państwowych prowadzących dochodzenie lub (III) w celu wyegzekwowania lub zastosowania Regulaminu Strony internetowej lub innych dokumentów określających politykę firmy, które dotyczą niniejszej Strony internetowej, lub w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego, praw, własności lub zabezpieczeń Claire’s lub jakiejkolwiek osoby. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami. Możemy również używać identyfikatorów urządzeń, w tym adresów IP, w celu identyfikacji użytkowników we współpracy z właścicielami praw autorskich, dostawcami usług internetowych, dostawcami usług bezprzewodowych lub organami ścigania według własnego uznania. Ujawnienie danych może być przeprowadzane bez uprzedniego powiadomienia Państwa.

Podmioty powiązane; Transformacje biznesowe

W przypadku gdy przechodzić będziemy transformację biznesową taką jak na przykład fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż niektórych lub wszystkich aktywów, Państwa dane osobowe mogą znaleźć się wśród przekazywanych aktywów. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia i przekazywania informacji o użytkowniku, w tym danych osobowych, w związku z fuzją, konsolidacją, restrukturyzacją, sprzedażą zasadniczo wszystkich aktywów, upadłością, likwidacją, ustanowieniem zarządu przymusowego lub inną zmianą struktury firmy. Możemy także udostępniać Państwa dane osobowe potencjalnym nabywcom i ich doradcom w trakcie procesu analizy prawnej i sprzedaży.

UZYSKIWANIE DOSTĘPU I POPRAWIANIE/AKTUALIZOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo do dostępu, aktualizowania i usunięcia swoich danych kontaktowych oraz informacji związanych z podaniem o pracę za pomocą zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu się do swojego konta. Aby uzyskać dostęp do innych danych, które zebraliśmy na Państwa temat, i dokonać ich korekty, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres customer.services@claires.co.uk lub telefonicznie pod numerem 0044 121 682 8000, alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami pisemnie na adres pocztowy Claire’s, Attn: Legal Department, Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Birmingham, England B24 8DW. Aktualizowanie udzielonych nam informacji na swój temat, w tym danych kontaktowych, jest obowiązkiem Państwa. Dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić zgłoszone poprawki do naszych aktywnych baz danych, w stopniu, w jakim jest to praktycznie wykonalne. Należy jednak pamiętać, że informacje te mogą być utrzymywane bez zmian dla celów administracyjnych oraz że dane szczątkowe mogą pozostać na kopiach zapasowych lub z innych powodów.

OPCJE WYBORU

Przy składaniu podania o pracę za pośrednictwem tej Strony internetowej lub rejestracji mogą mieć Państwo wybór co do otrzymywania w przyszłości powiadomień na przykład o ofertach pracy lub związanych z obszarem potencjalnych zainteresowań. Będziemy przestrzegać wszelkich preferencji określonych przez Państwa w trakcie tego procesu lub w późniejszym terminie, na przykład zmieniając preferencje swojego konta. Proszę pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu pewnych powiadomień dotyczących Państwa konta lub korzystania ze Strony internetowej (na przykład administracyjnych i związanych z usługą). Takie powiadomienia mogą być wyłączone z jakiejkolwiek rezygnacji z komunikacji marketingowej.

TREŚCI OSÓB TRZECICH I INNE STRONY INTERNETOWE

Niektóre treści na tej Stronie internetowej mogą być hostowane i podawane przez osoby trzecie, Strona może też zawierać linki do stron internetowych osób trzecich niepodlegających naszej kontroli. Obejmuje to odnośniki sponsorów i partnerów, którzy wykorzystują nasze logo w ramach umowy o co-brandingu. Ponadto, widgety lub inne treści mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, które nie są związane z Claire’s i nad którymi nie mamy kontroli. Te osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat użytkowania poprzez wykorzystanie własnych plików cookie i sygnalizatorów sieci, niezależnie gromadzić dane lub pozyskiwać dane osobowe oraz mieć możliwość śledzenia korzystania z ich stron i usług. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności jakichkolwiek stron trzecich.

INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA OBECNYCH PRACOWNIKÓW CLAIRE’S

Strona ta może zawierać informacje dotyczące profilów i opinii naszych pracowników obecnie zatrudnionych w Claire’s. Przed zamieszczeniem informacji na temat pracowników na Stronie, zostaną oni poproszeni o wyraźną zgodę. Jeśli pracownicy mają możliwość samodzielnego zamieszczenia informacji na Stronie, mogą to uczynić pod warunkiem, że wyrażą zgodę na przetwarzanie tych informacji na Stronie i zdają sobie sprawę, że dostęp do tych danych mogą mieć użytkownicy internetu na całym świecie.

BEZPIECZEŃSTWO


Claire’s podejmuje ekonomicznie uzasadnione kroki w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych, a także spełnia wszystkie wymogi prawne w tym zakresie. Jednakże informacje przesyłane do nas przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej nie są szyfrowane. Ponadto, żadna transmisja danych przez Internet, przesyłanie bezprzewodowe ani elektroniczne przechowywanie informacji nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych gromadzonych przez nas informacji. Korzystają Państwo z naszej Strony internetowej i udostępniają nam swoje dane na własne ryzyko.

SPECJALNA INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE PRYWATNOŚCI


Niniejsza Strona internetowa jest stroną ogólnodostępną. Nie gromadzimy na niej świadomie żadnych danych osobowych dzieci w wieku poniżej trzynastu lat (13), a dane, co do których ustalono później, że pochodzą od użytkowników młodszych niż trzynastoletnich (13), zostaną usunięte.

INFORMACJE DLA REZYDENTÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami egzekwowanymi przez Komisję ds. równych szans zatrudnienia (Equal Employment Opportunity Commission), Urząd ds. federalnych programów zgodności umów (Office of Federal Contract Compliance Programs) oraz podobne stanowe i lokalne agencje regulacyjne możemy prosić o podanie informacji samoidentyfikacyjnych (takich jak status weterana, płeć oraz pochodzenie etniczne). Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale w przypadku dostarczenia nam tego typu informacji, możemy przesłać je do EEOC, OFCCP i podobnych stanowych oraz lokalnych agencji regulacyjnych do celów związanych z naszą działalnością gospodarczą, w tym między innymi do odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, spełniania wymogów regulacyjnych w zakresie sprawozdawczości i obrony przed skargami związanymi z zatrudnieniem.

INFORMACJE DLA REZYDENTÓW KALIFORNII

Zgodnie z rozdziałem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do żądania od przedsiębiorstw prowadzących działalność w Kalifornii listy wszystkich osób trzecich, którym firma ujawniła niektóre kategorie danych osobowych w poprzednim roku do celów marketingu bezpośredniego tych osób trzecich oraz kategorie danych osobowych, które firma udostępnia. Alternatywnie przepisy prawa przewidują, że firma powinna posiadać politykę prywatności, która zapewnia konsumentom wybór w zakresie udostępniania danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego tych osób trzecich i udostępnić informacje na temat sposobu skorzystania z tego wyboru. Firma Claire’s kwalifikuje się do opcji alternatywnej i posiada kompleksową politykę prywatności, która przewiduje, że Claire’s zapewnia użytkownikowi wybór przed udostępnieniem jego danych osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody w momencie przedstawienia przez Claire’s tego wyboru, firma Claire’s nie udostępni jego danych danej osobie trzeciej dla celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii i mają pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie udostępniania informacji osobom trzecim dla ich celów marketingowych oraz dotyczące możliwości wyboru, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail customerservice@claires.com lub drogą pocztową na adres:

Claires.com, Customer Services
2400 W. Central Rd., Hoffman Estates, IL 60192
Attn: Corporate Attorney

W polu tematu wiadomości e-mai lub w treści pisma w w przypadku komunikacji listownej na wskazany adres należy umieścić frazę „Your California Privacy Rights” (pol.: prawo do prywatności według przepisów stanu Kalifornia). W korespondencji należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, ulicę i numer domu, miasto, województwo i kod pocztowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za powiadomienia, które nie są prawidłowo oznaczone lub przesłane lub też nie zawierają pełnych informacji. Należy pamiętać, że prawo wymaga od nas udzielenia odpowiedzi jedynie na jedno zapytanie danego klienta rocznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, w tym na temat tego, kiedy Państwa dane mogą być udostępniane osobom trzecim do celów innych niż marketing bezpośredni, należy zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

INFORMACJE DLA REZYDENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Niektóre z informacji, które przysyłają Państwo za pośrednictwem tej Strony lub o których podanie są Państwo proszeni później w trakcie procesu rekrutacji, mogą być danymi osobowymi szczególnie chronionymi w rozumieniu rozdziału 2 Ustawy o ochronie danych z roku 1998 (Data Protection Act 1998), dotyczącymi na przykład pochodzenia etnicznego lub rasowego, przekonań religijnych, zdrowia fizycznego lub psychicznego lub orientacji seksualnej, postępowania karnego lub wyroków skazujących. Informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych, niepełnosprawności i orientacji seksualnej są pozyskiwane w celu prowadzenia przez nas monitoringu realizacji polityki równych szans lub (w przypadku niepełnosprawności) abyśmy mogli wprowadzać wszelkie uzasadnione udogodnienia wymagane przez prawo mające na celu pomóc Państwu podczas procesu rekrutacji lub w trakcie zatrudnienia. Informacje dotyczące Państwa fizycznego i psychicznego zdrowia lub stanu lub dotyczące postępowań karnych lub wyroków pozyskiwane są w celu oceny odpowiedniości do zatrudnienia przez nas lub zdolności do pracy dla nas. Informacje na temat Państwa religii / wiary mogą być również wykorzystywane jako podstawa zapytań kierowanych do Państwa o to, czy Państwa religia nie nakłada jakichś ograniczeń na Państwa zdolność do wykonywania pracy, o którą się Państwo ubiegają, i czy będziemy mogli dostosować się do tych ograniczeń bez zakłócania Państwa zdolności do wykonywania danej pracy lub naszych uzasadnionych potrzeb biznesowych. Przesyłając do nas swoją aplikację za pośrednictwem tej Strony internetowej lub poczty elektronicznej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie informacji w niej zawartych do tych celów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy nie przesyłać aplikacji za pośrednictwem tej Strony.

Jeśli Państwa aplikacja o pracę przejdzie do kolejnego etapu rekrutacji, dane mogą zostać ujawnione osobom trzecim w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji (np. placówkom oświatowym, do których Państwo uczęszczali, obecnym i poprzednim pracodawcom, pracownikom i partnerom Claire’s, instytucjom udzielającym zaświadczeń o wpisach do rejestru karnego itp. w zależności od stanowiska, o które się Państwo ubiegają lub na które mogą być Państwo odpowiednim kandydatem) i uzyskania dodatkowych informacji na Państwa temat związanych z decyzjami podjętymi w procesie rekrutacyjnym. Przesyłając swoją aplikację za pośrednictwem tej Strony, wyrażają Państwo zgodę na przeprowadzenie przez nas tej weryfikacji lub ujawnienia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o nie przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem tej Strony.

Jeśli w wyniku ujawnienia informacji w celu weryfikacji lub w sposób określony powyżej wynikną nieścisłości pomiędzy tym, co powiedzieli nam Państwo a tym, czego dowiedzieliśmy się od innych osób, damy Państwu możliwość (w zależności od naszych zobowiązań w zakresie ochrony danych względem tych osób) skomentowania lub wyjaśnienia tych rozbieżności, zanim podejmiemy ostateczną decyzję w sprawie rekrutacji.

W chwili obecnej nie przeprowadzamy weryfikacji danych przed zatrudnieniem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane na Stronie internetowej w celu rozważenia Państwa osoby na odpowiednie stanowiskach pracy w Claire’s. Mogą Państwo zaktualizować lub wycofać swoje podanie o pracę oraz dane osobowe przechowywane przez Claire’s w dowolnym momencie. W przypadku zatrudnienia przez Claire’s podmiot stowarzyszony z Claire’s, który Państwa zatrudnił, zachowa Państwa aplikację oraz związaną z nią korespondencję zgodnie z polityką przechowywania danych tego podmiotu.

Jeśli Państwa aplikacja nie powiedzie się, zachowamy Państwa dane w bazie danych, o ile nie złożą Państwo prośby o ich usunięcie. Dane te mogą być wykorzystywane do kontaktu z Państwem w sprawie odpowiadających Państwa profilowi wakatów, które mogą powstać w przyszłości. Zastrzegamy sobie prawo do zachowania stosownych informacji na Państwa temat do celów lub w związku z jakimikolwiek bieżącymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowych lub też jako niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Państwa dane będą przechowywane w bazie danych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa kraju Państwa zamieszkania.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH I ZGODA UŻYTKOWNIKA NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

Korzystając z tej Strony, użytkownik przyjmuje do wiadomości warunki niniejszej Polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania tekstu zmienionej Polityki prywatności. Firma Claire’s będzie jednak wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z Polityką prywatności obowiązującą w czasie podania tych danych, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na treść nowej lub zmienionej polityki.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami drogą emailową na adres: customer.services@claires.co.uk lub telefonicznie pod numerem: 0044 121 682 8000. Mogą Państwo również do nas napisać na adres pocztowy:

Claire’s
Attn: Legal Department
Unit 4, Bromford Gate
Bromford Lane, Birmingham, England B24 8DW