Všeobecné podmínky

DŮLEŽITÉ! NEŽ ZAČNETE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT, POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ (DÁLE „PODMÍNKY“), NEBOŤ SE TÝKAJÍ VAŠICH PRÁV A POVINNOSTÍ. Tyto podmínky platí pro webové stránky clairescareers.com (bez ohledu na to, jak se na ně dostanete nebo jak je používáte, ať již přes osobní počítač, mobilní telefon, tablet nebo jiným způsobem) (dále „Web“), které vlastní a spravuje společnost Claire’s European Services Limited (dále „Claire’s,“, „my“, „nás“, „nám“, „námi“, „náš“, „naše“ atd). Přechodem na Web či jeho použitím vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. POKUD NECHCETE BÝT VÁZÁNI VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI, TENTO WEB NEPOUŽÍVEJTE.

V některých případech může pro službu nebo produkt nabízený prostřednictvím Webu platit kromě těchto podmínek ještě další dokument, který stanoví další podmínky nebo pokyny týkající se dané služby či produktu (dále „další podmínky“). V případě, že dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dalšími podmínkami, platí další podmínky, pokud v nich není výslovně uvedeno jinak. Také si prosím projděte tyto Zásady Webu v oblasti ochrany soukromí.

Zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti

Společnost Claire‘s dodržuje příslušné protidiskriminační zákony platné v místě zaměstnání. Claire‘s je zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti. Claire‘s nabírá, zaměstnává, školí, odměňuje a povyšuje zaměstnance bez ohledu na rasovou či náboženskou příslušnost, na barvu pleti, etnický či národní původ či národnost, pohlaví, sexuální orientaci, změnu pohlaví, postižení, věk, rodinný stav (manžel(ka) či registrovaný(á) partner(ka)), těhotenství či mateřství a další stavy, postavení a pozice, které požívají ochrany dle příslušného práva.

Obsah Webu

Pokud není výslovně stanoveno jinak, veškeré materiály, které jsou nějakým způsobem součástí Webu (a veškeré jejich minulé, stávající i budoucí verze), k nimž mimo jiné patří: grafika, uspořádání a rozložení, text, pokyny, widgety, obrázky a fotografie, zvuk, videa, návrhy a vzory, inzerce, loga, názvy domén, obchodní názvy, firemní styly/image a veškeré materiály, které je možno chránit autorskými právy (včetně zdrojového a objektového kódu), dále celkový vzhled a styl Webu, kompilace, kompletace a uspořádání materiálů Webu a veškeré další materiály, které se Webu týkají (souhrnně nazývané „obsah Webu“), vlastní a spravuje a licenci k nim uděluje společnost Claire‘s a její dceřiné a přidružené subjekty. Tyto materiály chrání před neoprávněným použitím, kopírováním a šířením zákony o autorských právech, ochranných známkách, patentech, právech na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a další zákony, pravidla, předpisy a mezinárodní smlouvy.

Obsah Webu slouží pouze pro vaši obecnou informovanost a je určen pouze k běžnému, nespecifickému použití. Můžeme jej kdykoli bez upozornění změnit. Zejména můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu stáhnout nebo pozměnit kteroukoli z inzerovaných pracovních nabídek. Obsazení žádné z pozic inzerovaných na Webu není naší povinností.

Obsah Webu nesmí být žádným způsobem plně ani zčásti kopírován, reprodukován, stahován ani šířen bez výslovného oprávnění uděleného společností Claire‘s, pokud tak výslovně nestanoví tyto podmínky. Použití obsahu Webu neoprávněným způsobem je zakázáno.

Nic z obsahu Webu nezakládá nabídku zaměstnání u společnosti Claire‘s a nic z obsahu Webu nelze chápat jako prohlášení či vymezení všeobecných podmínek některé z nabídek zaměstnání (například co se týče pracovní náplně, pracovních podmínek nebo pracovního prostředí). Případné riziko spojené s přenosem vašich osobních údajů přes internet (nebo e-mail) na sebe berete výhradně vy. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost, jestliže neobdržíme žádost o zaměstnání nebo její část, kterou nám zašlete, nebo pokud žádost nezpracujeme a nebudeme na ni nijak reagovat. Není naší povinností potvrdit příjem žádosti o zaměstnání, kontrolovat správnost informací, které v žádosti uvedete, informovat vás o výsledku žádosti ani vám k ní poskytovat komentáře a vysvětlení.

OZNÁMENÍ PRO WEBY TŘETÍCH STRAN: Obsah našeho Webu zpřístupněný ve spojitosti s vašimi stránkami nebo jinak je výhradně naším majetkem, na který neudělujeme žádná práva k duševnímu vlastnictví. Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste obsah našeho Webu přestali používat, pokud vás tak instruujeme, což také učiníte.

Vaše oprávnění používat obsah našeho Webu

Za předpokladu, že budete striktně dodržovat tyto podmínky, vám společnost Claire‘s uděluje omezené, osobní, nevýhradní, nekomerční, odvolatelné, nepřevoditelné a nepřenosné oprávnění stáhnout, zobrazit nebo přehrát jednu kopii obsahu Webu v jednom libovolném počítači, a to pouze pro vaše osobní nekomerční použití, za podmínky, že: (a) nebudete nijak měnit žádná oznámení o autorských právech ani další oznámení týkající se vlastnictví obsažená v původním obsahu Webu nebo kopii obsahu Webu, kterou případně pořídíte; (b) nepoužijete obsah Webu způsobem, který by naznačoval spojení či alianci s některým z našich produktů, služeb nebo značek; (c) nijak nepozměníte obsah Webu; (d) nebudete žádné třetí straně povolovat ani jí napomáhat (ať již k vašemu prospěchu či nikoliv) k následujícímu: (i) kopírovat či upravovat objektový kód některého z programů Webu, kód v jazyce HTML, JavaScript či jiný kód; ani (ii) zpětně sestavovat, dekompilovat, zpětně sestrojovat, upravovat ani se pokoušet odhalit zdrojový kód vytvořený Webem za účelem tvorby jeho stránek; totéž platí o programech a dalších produktech a procesech, k nimž se lze prostřednictvím Webu dostat; a (e) nevložíte žádný kód ani jiný produkt, jímž se manipuluje s obsahem Webu tak, že se Web některému uživateli jeví jinak nebo jinak reaguje na jeho akce.

Rovněž potvrzujete, že nebudete: (a) používat programy typu robot, spider, rover, scraper ani jinou technologii dolování dat či automatický nebo manuální proces, jehož pomocí se monitoruje, ukládá do mezipaměti, vytváří se rámce, maskují nebo extrahují se data z obsahu Webu nebo se tento kopíruje či šíří (pokud nejde o důsledek běžného použití běžného vyhledávače nebo internetového prohlížeče), ani nebudete obsah Webu (b) upravovat, vytvářet z něj rámce, reprodukovat ho, archivovat, prodávat, zapůjčovat či pronajímat, vyměňovat, vytvářet z něj odvozená díla, publikovat jej ve fyzické či elektronické podobě, veřejně jej představovat, zobrazovat, šířit jej nebo jej vysílat nebo převysílat, předávat jej nějaké třetí straně nebo jejím webovým stránkám ani obsah Webu používat jinak, než jak konkrétně povolují tyto podmínky nebo než jak je jinak konkrétně a písemně povoleno společností Claire‘s.

Obsah týkající se zaměstnanců

Web může obsahovat profily a výpovědi zaměstnanců. Může se tak stát se souhlasem zaměstnance a zaměstnanec může kdykoli požádat o odstranění tohoto obsahu.

Zásady přijatelného používání

Pokud Web používáte, nesmíte: (i) porušit žádný zákon; (ii) porušit žádné právo společnosti Claire‘s ani žádné třetí strany, k čemuž mimo jiné patří práva k duševnímu vlastnictví; (iii) nahrávat ani přenášet viry, malware, trojské koně ani jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory ani jinak zasahovat žádné třetí straně do nerušeného užívání Webu; a (iv) použít informace, účet, heslo, službu nebo systém někoho jiného ani se o to pokusit, pokud tak není výslovně povoleno. Prohlašujete a potvrzujete, že budete výše uvedené zásady přijatelného používání dodržovat.

Společenské šíření obsahu

Společnost Claire‘s vám může udělit, avšak pouze formou výslovného písemného oprávnění, omezené odvolatelné oprávnění použít pro některé výslovně popsané osobní účely obsah Webu příležitostně zpřístupněný na Webu formou digitální dodávky právě za daným účelem (dále „společenské šíření“). Výslovné písemné oprávnění ke společenskému šíření se může týkat těchto osobních užití: (a) bezplatné zaslání obsahu Webu přátelům a známým; (b) přidání a zobrazení kopie obsahu Webu na osobních webových stránkách; nebo (c) přidání a zobrazení kopie obsahu Webu na webových stránkách třetí strany, na nichž mají uživatelé povoleno přidávat obsah, pakliže je jeho přidání povoleno dle všeobecných podmínek stránek dané třetí strany a stránky si za přístup k danému materiálu neúčtují žádný poplatek ani materiál nespojují s produkty, službami nebo reklamou. Pokud je obsah na Webu zpřístupněn a je tak výslovně povoleno, můžete jej společensky šířit dle těchto podmínek. Nesmíte je však ani zčásti nijak využít ani na něj udělit licenci, šířit jej, reprodukovat nebo jej jinak využít bez našeho výslovného písemného oprávnění.

Členství a registrace

Na některých částech Webu bude třeba se registrovat nebo poskytnout informace jiným způsobem, budete-li chtít využít některých funkcí nebo se dostat k určitému obsahu Webu. Registrace umožní ukládat vyhledávání a využívat dalších podobných funkcí. Registrace není nutná k zaslání žádosti o pracovní pozici. Rozhodnutí poskytnout tyto informace je čistě dobrovolné. Pokud se však rozhodnete je neposkytnout, k určitému obsahu Webu nebudete mít přístup a nebudete moci využívat některých jeho funkcí. Pokud Webu informace poskytnete, potvrzujete, že poskytnete pouze údaje pravdivé, přesné, aktuální a úplné a budete je dle potřeby aktualizovat, aby byly stále pravdivé a přesné.

Pokud se u nás zaregistrujete, potvrzujete, že přijmete odpovědnost za veškerou činnost, k níž dojde v rámci vašeho účtu nebo pod vaším heslem, pokud nějaké máte, a své členství ani žádná práva s členstvím spojená neprodáte, nepřevedete ani neudělíte nikomu jinému. Pokud máte heslo, odpovídáte za zachování jeho důvěrnosti a dále za omezení přístupu do vašeho počítače (nebo jiného zařízení, které umožňuje přístup na internet, podle toho, jaké používáte), aby se pomocí vašeho jména ani jeho části nikdo jiný nedostal do části Webu chráněné heslem. Společnost Claire‘s si vyhrazuje právo uzavřít vám účet nebo vám jinak zamezit přístup, a to dle vlastního uvážení a bez oznámení, a nenese vůči vám za to žádnou odpovědnost.

Odkazy a obsah

Web a sdělení, která z něj dostáváte, mohou obsahovat odkazy, které vedou mimo Web, na stránky třetích stran. Na náš Web může být rovněž zařazen obsah třetích stran, který nespravujeme, neudržujeme ani nijak neschvalujeme. Pokud chcete přejít na stránky těchto třetích stran, musíte náš Web opustit. Webové stránky těchto třetích stran ani žádný jejich obsah nespravujeme a vy výslovně berete na vědomí a potvrzujete, že za webové stránky těchto třetích stran neneseme žádnou odpovědnost, což platí mimo jiné i o obsahu těchto stránek, jejich zásadách, vadách, propagačních akcích, produktech, službách a dále žalobách či náhradě škody, ztrátách, selháních nebo problémech způsobených těmito třetími stranami či jejich stránkami nebo v souvislosti s nimi. POKUD VEDETE KORESPONDENCI NEBO PRACOVNĚ ČI OBCHODNĚ JEDNÁTE S JINOU STRANOU, KTEROU NALEZNETE NA TOMTO WEBU (clairescareers.com) NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM, JEDNÁ SE VÝLUČNĚ O DOJEDNÁNÍ MEZI VÁMI A DANOU TŘETÍ STRANOU. TO SE TÝKÁ MIMO JINÉ I PLATBY A DODÁVKY PRODUKTŮ A SLUŽEB TAKOVÉ TŘETÍ STRANY A PŘÍPADNÝCH PODMÍNEK, ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ, KTERÁ JSOU S TÍMTO DOJEDNÁNÍM SPOJENA. SPOLEČNOST CLAIRE‘S DŮRAZNĚ DOPORUČUJE PROJÍT SI VŠECHNY ZÁSADY, PRAVIDLA, PODMÍNKY A PŘEDPISY STRÁNEK TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NAVŠTÍVÍTE, VČETNĚ JEJICH ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ A PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ.

Společnost Claire‘s vám uděluje odvolatelné oprávnění odkazovat na náš Web, ovšem za předpokladu, že vaše webové stránky ani webové stránky někoho jiného, které na náš Web odkazují: (a) nepřidávají obsah Webu do rámců a nevytváří kolem něj žádné ohraničení nebo prostředí prohlížeče ani jinak nereplikují žádnou část Webu; (b) nenaznačují, že společnost Claire‘s či Web podporují je či jejich produkty, pokud k tomu společnost Claire‘s předem nedala písemný souhlas; (c) nepředkládají nepravdivé informace o společnosti Claire‘s či jejích produktech nebo službách ani ji/je neznevažují, neočerňují ani jinak nepoškozují, což posoudí společnost Claire‘s dle vlastního uvážení; (d) nepoužívají žádné ochranné známky společnosti Claire‘s bez jejího předchozího písemného oprávnění; (e) neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako odpudivý, urážlivý, kontroverzní nebo jinak nevhodný (což posoudí společnost Claire‘s dle vlastního uvážení); a (f) vlastníte a spravujete vy nebo osoba či subjekt, který odkaz umístil, nebo vám jimi je jiným způsobem povoleno takový odkaz povolit dle těchto podmínek. Odkázáním na náš Web potvrzujete, že splňujete a nadále budete splňovat výše uvedené požadavky na umisťování odkazů.

Bez ohledu na jakékoliv opačné tvrzení uvedené v těchto podmínkách si společnost Claire‘s vyhrazuje právo zakázat odkaz na Web z libovolného důvodu a zcela dle našeho vlastního uvážení, a to i v případě, že odkaz vyhovuje výše popsaným požadavkům.

Mobilní zařízení

Web někdy nabízí funkce a služby, k nimž se dostanete přes mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení. K těmto funkcím a službám může mimo jiné patřit možnost nahrávat na Web obsah, dostávat z Webu zprávy, stahovat aplikace do mobilního telefonu nebo se dostat k funkcím Webu (společně nazýváno „mobilní funkce“). Váš operátor vám může účtovat standardní poplatky za zasílání či přijímání zpráv a dat a další poplatky. Poplatky a sazby budou uvedeny na vašem účtu za mobilní služby nebo vám budou strženy z předplaceného kreditu. Může se stát, že váš operátor zakáže nebo omezí některé mobilní funkce a některé mobilní funkce budou nekompatibilní s vaším operátorem nebo mobilním zařízením. S dotazy ohledně těchto záležitostí se prosím obraťte na svého operátora. Ve spojitosti s mobilními funkcemi budou v příslušných případech sděleny také pokyny, podle nichž je třeba postupovat, pokud již mobilní funkce nechcete nadále využívat. Dle pokynů bude zpravidla třeba, abyste odeslali textovou zprávou určité klíčové slovo (např. DOST, STOP, ZRUŠIT, SKONČIT, ODHLÁSIT, ZASTAVIT atd.) na příslušné krátké číslo dané mobilní funkce.

Registrací k využívání mobilních funkcí potvrzujete, že budete společnost Claire‘s informovat o případné změně svého mobilního čísla a tuto změnu uvedete také do svého účtu / svých účtů na Webu.

Záruky z vaší strany

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste v jurisdikci, kde máte bydliště, přinejmenším plnoletí, způsobilí k právním úkonům a máte v ní zákonné právo uzavřít prostřednictvím těchto podmínek smlouvu a tyto podmínky dodržovat; jste-li osoba nezletilá, přečetl si za vás tyto podmínky váš rodič nebo zákonný zástupce; (ii) veškeré informace, které společnosti Claire‘s poskytnete, jsou přesné a úplné; (iii) disponujete a nadále budete disponovat veškerými právy nutnými k přijetí závazků dle těchto podmínek a jejich plnění. Rovněž souhlasíte s tím, že získání a údržba telefonů, počítačového hardwaru a dalšího vybavení potřebného k přístupu na Web a jeho využívání je vaší starostí a záležitostí, stejně jako veškeré s tím spojené poplatky.

Odmítnutí záruk z naší strany

WEB A MIMO JINÉ I JEHO OBSAH SE POSKYTUJÍ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „SE VŠEMI PŘÍPADNÝMI VADAMI.“ SPOLEČNOST CLAIRE‘S, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, FUNKCIONÁŘI, AKCIONÁŘI, JEDNATELÉ, ZÁSTUPCI, PRODEJCI, DODAVATELÉ A SMLUVNÍ PARTNEŘI (SPOLEČNĚ NAZÝVANÍ „SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S“) NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, CO SE NÍŽE UVEDENÉHO TÝČE, ANI NÍŽE UVEDENÉ NIJAK NESCHVALUJÍ, VÝSLOVNĚ ANI NEVÝSLOVNĚ, A TO V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ZÁKONEM PŘÍPUSTNÉM ROZSAHU: (A) WEB; (B) OBSAH UVEDENÝ PŘÍMO NA WEBU NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM; (C) MATERIÁLY KE STAŽENÍ A WIDGETY; (D) UŽIVATELSKÝ OBSAH; (E) FUNKCE ZPŘÍSTUPNĚNÉ NA WEBU NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM; (F) PRODUKTY, SLUŽBY A POKYNY NA WEBU NABÍZENÉ NEBO ZMIŇOVANÉ ČI ODKAZOVANÉ; (G) BEZPEČNOST SPOJENÁ S INFORMACEMI PŘENÁŠENÝMI SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEBO PŘES WEB.

SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE WEB A FUNKCE V NĚM OBSAŽENÉ BUDOU BEZ CHYB A BUDOU BEZ PŘERUŠENÍ FUNGOVAT, ŽE BUDOU OPRAVENY VADY NEBO ŽE WEB ČI SERVER, JEHOŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE WEB ZPŘÍSTUPNĚN, NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVADNÉ KOMPONENTY, MIMO JINÉ NAPŘÍKLAD VIRY. SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE INFORMACE (A PŘÍPADNÉ POKYNY) NA WEBU JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ, SPRÁVNÉ, ADEKVÁTNÍ, UŽITEČNÉ A RELEVANTNÍ, VČASNÉ, SPOLEHLIVÉ ČI JINÉ. POUŽÍVÁNÍM WEBU BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JEJ POUŽÍVÁTE VÝLUČNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEZARUČUJÍ, ŽE TENTO WEB V JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ JURISDIKCI POUŽÍVÁTE LEGITIMNĚ, A PODOBNÉ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE ODMÍTNUTÍ VÝSLOVNÝCH, NEVÝSLOVNÝCH ČI JINÝCH ZÁRUK OMEZUJÍ NEBO NEPOVOLUJÍ, A VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ PROTO NEMUSÍ PLATIT TAM, KDE SE TĚCHTO PODMÍNEK TÝKAJÍ ZÁKONY TAKOVÉTO JURISDIKCE.

VSTUPEM NA WEB I JEHO POUŽITÍM PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JEDNÁTE ZÁKONNĚ V KAŽDÉ JURISDIKCI, KDE NA WEB VSTUPUJETE NEBO JEJ POUŽÍVÁTE.

SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NIJAK NESCHVALUJÍ UŽIVATELSKÝ ANI KOLEKTIVNÍ OBSAH A NEZODPOVÍDAJÍ ZA NĚJ A, KROMĚ PŘÍPADŮ ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉHO NEDBALOSTÍ NĚKTERÉHO ZE SUBJEKTŮ SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEBO POKUD BY NÍŽE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI OMEZOVALO ODPOVĚDNOST ZA PODVOD ZE STRANY NĚKTERÉHO SUBJEKTU SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S, VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ ZODPOVĚDNOST A ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLIV OSOBĚ ČI SUBJEKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ OSOB, KTERÉ MOHOU TAKOVÝ UŽIVATELSKÝ ČI KOLEKTIVNÍ OBSAH VYUŽÍVAT NEBO NA NĚJ SPOLÉHAT) ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU, ŠKODU (AŤ JIŽ VZNIKLOU ČI NÁSLEDNOU ŠKODU NEBO SANKČNÍ ČI JINOU NÁHRADU ŠKODY), ÚJMU, NÁROK ČI ŽALOBU, ODPOVĚDNOST NEBO JAKOUKOLIV JINOU ZÁLEŽITOST JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO POVAHY, KTERÁ SE ZAKLÁDÁ NA NEBO VZNIKNE V DŮSLEDKU UŽIVATELSKÉHO ČI KOLEKTIVNÍHO OBSAHU ZÍSKANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM WEBU.

Omezení a odmítnutí odpovědnosti

KROMĚ PŘÍPADŮ ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉHO NEDBALOSTÍ NĚKTERÉHO ZE SUBJEKTŮ SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEBO POKUD BY NÍŽE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI OMEZOVALO ODPOVĚDNOST ZA PODVOD ZE STRANY NĚKTERÉHO SUBJEKTU SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S, NEPONESOU SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU ČI ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZTRÁTY NEBO ŠKODY PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ, VEDLEJŠÍ ČI NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ A VČETNĚ EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY A VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY DAT, JAKKOLIV LZE TYTO VĚCI TŘEBA PŘEDVÍDAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNY NEBO O NICH MĚLY VĚDĚT, AŤ SE JEDNÁ O ŽALOBU PRO PORUŠENÍ POVINNOSTI PODLOŽENÉ ČI NEPODLOŽENÉ SMLOUVOU, NEDBALOST, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST ČI OBČANSKOPRÁVNÍ DELIKT (AŤ BYLA VĚC TŘEBA ZCELA NEBO ZČÁSTI ZPŮSOBENO NEDBALOSTÍ, VYŠŠÍ MOCÍ, SELHÁNÍM TELEKOMUNIKACE, KRÁDEŽÍ, ZNIČENÍM WEBU/PROSTORU NEBO NĚČÍM JINÝM) PŘÍMO ČI NEPŘÍMO SOUVISEJÍCÍ: (A) S WEBEM; (B) S OBSAHEM WEBU; (C) S MATERIÁLY KE STAŽENÍ NEBO WIDGETY; (D) S UŽIVATELSKÝM OBSAHEM; (E) S VAŠÍM POUŽITÍM WEBU, NEMOŽNOSTÍ JEJ POUŽÍT NEBO S FUNKČNOSTÍ WEBU; (F) S PŘÍPADNÝM KROKEM PODNIKNUTÝM V SOUVISLOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM VEDENÝM SUBJEKTY SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S NEBO ORGÁNY PRO VYNUCOVÁNÍ PRÁVA OHLEDNĚ POUŽITÍ WEBU VAŠÍ OSOBOU; (G) S PŘÍPADNÝM KROKEM PODNIKNUTÝM V SOUVISLOSTI S VLASTNÍKY AUTORSKÝCH ČI JINÝCH PRÁV; (H) S PŘÍPADNOU CHYBOU ČI OPOMENUTÍM V TECHNICKÉM PROVOZU WEBU; NEBO (I) S PŘÍPADNÝM POŠKOZENÍM POČÍTAČE, HARDWARE, POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU, MOBILNÍHO TELEFONU, MODEMU NEBO JINÉHO VYBAVENÍ ČI TECHNOLOGIE UŽIVATELE VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ZABEZPEČENÍ NEBO VIREM, CHYBOU, NEOPRÁVNĚNOU MANIPULACÍ, PODVODEM, OMYLEM, OPOMINUTÍM, PŘERUŠENÍM, VADOU, PRODLEVOU V PROVOZU ČI PŘENOSU, PORUCHOU POČÍTAČOVÉ LINKY NEBO SÍTĚ NEBO JINOU TECHNICKOU ČI JINOU ZÁVADOU ČI ZASTAVENÍM PRÁCE.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD VÁM VZNIKNE NĚJAKÁ ŠKODA, ZTRÁTA NEBO ÚJMA V DŮSLEDKU KROKŮ NEBO OPOMINUTÍ NA STRANĚ SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S, NEBUDE NENAPRAVITELNÁ ANI TAKOVÁ, ABY VÁS OPRAVŇOVALA K VYUŽITÍ SOUDNÍHO PŘÍKAZU, KTERÝ BY BRÁNIL NĚJAKÉMU VYUŽITÍ NĚKTERÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, MAJETKU, PRODUKTU, SLUŽBY ČI JINÉHO OBSAHU WEBU, KTERÉ VLASTNÍ NEBO SPRAVUJE SUBJEKT SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S, A NEBUDETE MÍT PRÁVO VYUŽÍT SOUDNÍHO NAŘÍZENÍ ANI OMEZENÍ VÝVOJE, PRODUKCE, ŠÍŘENÍ, REKLAMY, VYSTAVOVÁNÍ ANI VYUŽÍVÁNÍ NĚJAKÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, MAJETKU, PRODUKTU, SLUŽBY ČI JINÉHO OBSAHU WEBU, KTERÉ VLASTNÍ NEBO SPRAVUJE SUBJEKT SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S.

Odškodnění

Potvrzujete, že budete subjekty společnosti Claire‘s bránit, uhradíte jim výdaje a zbavíte je odpovědnosti v souvislosti s případnými nároky, žalobami, náhradou škody, náklady, vyšetřováním, odpovědností, rozsudky, vyrovnáními a výdaji, včetně poplatků za právníky, které přímo či nepřímo vzniknou nebo se jinak přímo či nepřímo týkají: (a) používání Webu vaší osobou nebo vaší činnosti ve spojitosti s Webem; (b) porušení (k němuž došlo skutečně či údajně) těchto podmínek nebo porušení těchto podmínek před jejich splněním z vaší strany; (c) vašeho porušení některého zákona, pravidla, předpisu, kodexu, zákonného předpisu, vyhlášky, výnosu či příkazu vydaného státním nebo polostátním orgánem, mimo jiné včetně všech regulačních, správních a legislativních orgánů; (d) informací nebo materiálů přenášených přes váš počítač či jiné zařízení, ačkoli jste je třeba neodeslali vy, jimiž dochází k zásahu do nebo k porušení či zpronevěření autorských práv, firemní totožnosti, obchodního tajemství, osobitého firemního vzhledu, patentu, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, soukromí nebo jiného práva jakékoliv osoby nebo hanobení jakékoliv osoby; (e) klamného podání z vaší strany; (f) použití vašich informací, jak povolují tyto podmínky, zásady ochrany soukromí nebo jiná písemná dohoda mezi vámi a společností Claire‘s, ze strany subjektů společnosti Claire‘s; nebo (g) uživatelského obsahu. Při obhajobě vůči případnému nároku či žalobě budete plně spolupracovat tak, jak budou požadovat subjekty společnosti Claire‘s. Subjekty společnosti Claire‘s si vyhrazují právo ujmout se výhradní obhajoby a kontroly nad případnou žalobou či nárokem jinak podléhajícím tomuto článku a vy v žádném případě nebudete žádný nárok urovnávat či vyřizovat bez předchozího písemného souhlasu řádně zmocněného zaměstnance subjektů společnosti Claire‘s.

Doba a ukončení platnosti

Společnost Claire‘s si vyhrazuje právo vám dle vlastního uvážení ukončit přístup a možnost používat Web a kteroukoliv z jeho funkcí, aniž by vám to oznamovala a nesla za to nějakou odpovědnost. Mimo jiné se tak může stát například v případě, že vaše chování nevyhovuje dle mínění společnosti Claire‘s těmto podmínkám nebo některým dalším podmínkám. Společnost Claire‘s si rovněž vyhrazuje právo prošetřit podezření na porušení těchto podmínek. Každé porušení těchto podmínek může být postoupeno orgánům pro vymáhání práva.

Poté, co bude váš přístup na Web ukončen, nebo na žádost společnosti Claire‘s, okamžitě pozbýváte veškerých práv vám udělených dle těchto podmínek, přičemž souhlasíte, že: (a) ihned přestanete Web používat; (b) zničíte veškerý obsah Webu, který jste z něj získali, a veškerou související dokumentaci; a (c) plně splatíte veškeré částky dlužné společnosti Claire‘s do třiceti (30) dnů od data ukončení a nadále budete hradit další částky dlužné dle těchto podmínek.

Společnost Claire‘s si rovněž vyhrazuje výhradní právo příležitostně a kdykoliv dočasně či trvale upravit, stáhnout, pozastavit nebo přestat poskytovat libovolný obsah Webu, informace nebo obsah, který je na Webu k dispozici, nebo něco jiného, a může rovněž bez oznámení upustit od všech činností s Webem spojených. Souhlasíte, že společnost Claire‘s vůči vám ani vůči jiné straně neponese odpovědnost, pokud Web nějak částečně či zcela upraví, pozastaví nebo přestane poskytovat. Společnost Claire‘s si dále vyhrazuje právo účtovat za použití Webu nebo jeho části poplatek a příslušné poplatky příležitostně dle vlastního uvážení měnit.

Umístění Webu a územní omezení

Informace poskytnuté na Webu nejsou určeny k šíření ani použití osobou či subjektem v jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s právem nebo předpisy nebo kde by se kvůli tomu musela společnost Claire‘s jakkoliv registrovat. Společnost Claire‘s Web spravuje a provozuje z pracovišť umístěných ve Spojeném království. Kdokoliv Web používá nebo se na něj dostává z míst mimo Spojené království, tak činí z vlastní iniciativy a zodpovídá za dodržení zákonů Spojeného království, co se týče chování na internetu a přijatelného obsahu, pokud takové zákony v dané situaci platí, a v příslušném rozsahu, v jakém platí. Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost Webu i poskytování libovolného obsahu, programu, produktu, služby či jiné funkce na Webu popsané či dostupné, a to jakékoliv osobě, geografické oblasti nebo jurisdikci, kdykoliv a výhradně dle našeho vlastního uvážení, a omezit množství nebo rozsah takového obsahu, programu, produktu, služby či jiné funkce, kterou poskytujeme.

Potvrzujete, že budete dodržovat všechna pravidla, zákony a předpisy, které se vztahují na používání Webu vaší osobou, k čemuž mimo jiné patří také ty, které upravují přenos nebo používání programů a dat vaší osobou.

Rozhodné právo a spory

Tyto všeobecné podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu a veškeré případné spory ohledně jejich výkladu nebo vymáhání podléhají nevýhradní jurisdikci anglických a waleských soudů.

Různá ustanovení

Pokud vy nebo někdo jiný porušíte tyto podmínky a společnost Claire‘s ve věci nepodnikne žádné kroky, neznamená to, že se tím něčeho vzdává, a neomezuje to její práva, co se týče daného porušení nebo případných následných porušení. Vzdání se kterékoliv z těchto podmínek ze strany společnosti Claire‘s je platné a účinné pouze v případě, že bylo učiněno písemně a podepsáno řádně zmocněným pracovištěm společnosti Claire‘s. Způsob, jímž strany mezi sebou jednají, ani žádná obchodní praktika nijak nezakládají úpravu těchto podmínek. Společnost Claire‘s může svá práva a povinnosti dle těchto podmínek kdykoliv postoupit někomu jinému, aniž by vám oznamovala, že se tak stalo. Tyto podmínky nemůžete na nikoho převést bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti Claire‘s. Bude-li kterékoliv ustanovení těchto podmínek nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu nevymahatelné, bude považováno za ustanovení od těchto podmínek oddělitelné a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Nadpisy částí těchto podmínek se uvádí pouze pro přehlednost a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky nebudou vykládány v neprospěch společnosti Claire‘s z toho titulu, že je společnost Claire‘s sestavila.

Společnost Claire‘s vůči vám neponese odpovědnost a nebude obviňována z porušení povinností dle těchto podmínek, dojde-li k prodlevě nebo neplnění v důsledku okolností, které společnost Claire‘s nemůže dost dobře ovlivnit. K tomu mimo jiné patří zásah vyšší moci, válka, terorismus, nehoda, požár, záplava, stávka, pracovněprávní spory, mechanická porucha, výpadek nebo zpoždění se zajištěním potřeb, materiálů, práce nebo přepravy, přerušení dodávky vody či energií nebo přerušení připojení k internetu, kroky orgánů státní správy nebo libovolného státního orgánu a jiné podobné či nepodobné příčiny.

Úpravy

Společnost Claire‘s si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv upravit nebo k nim nějaké přidat, a to bez předchozího upozornění („aktualizované podmínky“). Souhlasíte s tím, že vás o aktualizovaných podmínkách můžeme informovat tak, že je zpřístupníme prostřednictvím Webu, a že pokud Web použijete i poté, co jsme aktualizované podmínky uvedli (nebo učiníte něco jiného, co můžeme případně přiměřeně určit), potvrzujete tím, že je přijímáte. Proto byste si tyto podmínky měli projít, než Web použijete. Aktualizované podmínky budou účinné okamžikem jejich uvedení nebo od pozdějšího data, je-li v nich tak uvedeno, a od té chvíle budou platit pro používání Webu vaší osobou.

Kontaktní údaje

Web vlastní a provozuje společnost Claire‘s European Services Limited, společnost s ručením omezeným zapsaná v Anglii a Walesu pod obchodním číslem 06540979, která má sídlo ve Spojeném království na adrese Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Erdington, Birmingham B24 8DW.

Máte-li ohledně této smlouvy či Webu nějaký dotaz nebo obavy, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese legal@claires.com.