Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro webové stránky www.clairescareers.com („Webové stránky“) bez ohledu na to, jak se na ně dostanete nebo jak je používáte, ať již přes osobní počítač, mobilní telefon, tablet nebo jiným způsobem, spravované společností Claire‘s European Services Limited (dále „Claire‘s“, „my“, „nás“, „nám“, „námi“, „náš“, „naše“ atd). Pokud se stane, jakkoli je to nepravděpodobné, že Claire‘s spojí informace získané v některé ze svých maloobchodních prodejen s informacemi získanými prostřednictvím Webu, budou tyto zásady ochrany soukromí platit pro dané spojené informace.

Tyto zásady ochrany soukromí se týkají pouze informací získaných prostřednictvím Webových stránek a nevztahují se na informace získané společností Claire‘s přes jiné webové stránky nebo mimo internet (pokud není výslovně stanoveno jinak).

Účelem těchto zásad ochrany soukromí je seznámit vás s tím, jaký druh informací můžeme zachytit a získat, navštívíte-li tyto Webové stránky, jak můžeme tyto informace zachytit, získat, použít a sdělovat a co děláme pro jejich ochranu.

Tyto zásady ochrany soukromí si prosím pozorně přečtěte. Dále si prosím projděte naše podmínky použití, které se týkají používání Webových stránek vaší osobou a taktéž obsahu, který na Webové stránky odešlete.

SOUBORY COOKIE

Tyto Webové stránky využívají souborů cookie. Podrobné informace o tom, jaké soubory cookie používáme, za jakým účelem a jaké výběry můžete ohledně souborů cookie dělat, naleznete v našich zásadách ohledně souborů cookie.

OBSAH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí řeší následující:

JAKÝ DRUH INFORMACÍ PŘÍPADNĚ ZACHYCUJEME

JAK ZÍSKANÉ INFORMACE POUŽÍVÁME

SDÍLENÍ A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVA/AKTUALIZACE

VAŠE VOLBY

OBSAH TŘETÍCH STRAN A JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S

ZABEZPEČENÍ

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE OHLEDNĚ SOUKROMÍ

INFORMACE PRO OBYVATELE SPOJENÝCH STÁTŮ

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE KALIFORNIE

INFORMACE PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH A PŘIJETÍ ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ Z VAŠÍ STRANY

OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁSJAKÝ DRUH INFORMACÍ PŘÍPADNĚ ZACHYCUJEME

Zachytit a sbírat můžeme následující druhy informací:

Automatické zachycování a zjišťování informací o používání Webových stránek a identifikátorů zařízení

My i naši externí poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů obsahu, používáme celou řadu technologií, které automaticky nebo pasivně zachycují a zjišťují určité informace, kdykoliv navštívíte Webové stránky nebo s nimi jakkoliv komunikujete („informace o používání“). Více informací o tom, jako tuto technologii používáme, a o vašich právech v tomto ohledu, je k dispozici zde, v našich zásadách ohledně souborů cookie.

Informace, které nám poskytnete

Pokud se zaregistrujete jako někdo, kdo má zájem, nebo nám zašlete žádost, povolujete nám tím zpracovat vaše osobní údaje v rámci náborového procesu. Můžeme vás požádat o řadu různých informací ze dvou širokých kategorií: (1) „osobní údaje“ (údaje, jejichž pomocí vás lze běžnou cestou osobně identifikovat, například vaše jméno a příjmení, zasílací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo a dále příslušné informace k vaší žádosti o pracovní místo, například vzdělání a pracovní zkušenosti nebo jiné informace o vás obsažené v životopisu, který nám poskytnete); a (2) demografické a podobné údaje, například co se týče vašich pravděpodobných preferencí a zájmů. Spojíme-li demografické a podobné údaje s osobními údaji, které získáme, budeme s těmito spojenými informacemi zacházet jako s osobními údaji dle těchto zásad ochrany soukromí.

Můžete se rozhodnout se na Webových stránkách zaregistrovat a poskytnout nám proto svou e-mailovou adresu a určité požadované osobní údaje. Registrace umožní ukládat vyhledávání a využívat dalších podobných funkcí. Registrace není nutná k zaslání žádosti o pracovní pozici. Registrace je dobrovolná, nicméně pokud se zaregistrujete a poskytnete nám osobní údaje, můžete na Webových stránkách získat přístup k doplňkovým funkcím. Jako uživatelské jméno nepoužívejte své skutečné jméno ani jméno žádné jiné skutečné osoby.

Informace, které o vás poskytují jiné subjekty

Při ověřování informací, které jste nám poskytli, o vás můžeme obdržet informace také od jiných subjektů. Například můžeme dostat informace o vašich minulých zaměstnáních a studijních úspěších. Informace, které obdržíme z těchto jiných zdrojů, můžeme spojit s těmi, které získáme prostřednictvím Webových stránek. Pokud vás neinformujeme jinak ve chvíli, kdy nám osobní údaje poskytujete, budeme u osobních údajů případně získaných od jiných subjektů uplatňovat tyto zásady ochrany soukromí.

JAK ZÍSKANÉ INFORMACE POUŽÍVÁME

Webové stránky mohou informace o vás včetně osobních údajů a údajů o používání použít k následujícím účelům:

• abychom posoudili vaši žádost o zaměstnání u společnosti Claire’s;
• abychom vás kontaktovali ohledně vašeho vyhledávání v pracovních pozicích (sem patří mimo jiné kontaktování e-mailem, telefonem a poštou);
• ke zjištění problémů a záležitostí týkajících se náboru a správě informací o náborových iniciativách;
• k přípravě státem požadovaných a interních statistických přehledů;
• abychom vám umožnili využití funkcí, které nabízíme, nebo poskytli související zákaznické služby, k čemuž patří mimo jiné také odpovídání na vaše dotazy, stížnosti nebo poznámky, a abychom mohli zpracovat vaši žádost o zaměstnání;
• abychom mohli zpracovat vaši registraci na Webových stránkách a ověřit, zda je aktivní a platná vaše e-mailová adresa;
• ke správě systémů Webových stránek a k jiným interním pracovním účelům;
• aby byly dodrženy naše podmínky použití a další příslušné smlouvy, dohody a zásady a jejich dodržování bylo monitorováno;
• abychom vás ohledně Webových stránek kontaktovali, mimo jiné vás například dle vlastního uvážení upozornili na změny v těchto zásadách ochrany soukromí, podmínkách použití Webových stránek nebo jiných zásadách, které mají vliv na používání Webových stránek vaší osobou;
• k účelům, které vám budou sděleny v okamžiku, kdy své údaje poskytujete, nebo jinak, jak je dále popsáno v těchto zásadách ochrany soukromí.

Upozornění: Na informace odeslané Webovým stránkám přes formuláře a odkazy typu „kontaktujte nás“, „pomoc“ nebo na podobné e-mailové adresy nemusí být nutně vždy zaslána odpověď. Informace poskytnuté na tyto e-mailové adresy nebo prostřednictvím těchto formulářů nepoužijeme, abychom vás kontaktovali pro marketingové účely, které se netýkají vašeho požadavku.

SDÍLENÍ A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje zůstanou uloženy u nás ve Spojeném království, ale sdělíme je také příslušné organizaci společnosti Claire‘s v evropské zemi, kde se nachází daná pracovní pozice. Tato organizace společnosti Claire‘s vás bude přímo kontaktovat, bude-li chtít další informace, a s vašimi údaji bude v každém ohledu zacházet zodpovědně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a příslušnými místními zákony o ochraně dat. Chcete-li zobrazit seznam organizací společnosti Claire‘s, které posuzují žádosti o pracovní pozice zaslané přes tyto Webové stránky, klikněte sem [odkaz na všechny příslušné organizace společnosti Claire‘s v Evropě spolu s adresou sídla.]

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro jejich marketingové účely bez vašeho souhlasu. Neosobní informace, například souhrnné statistiky o uživatelích, demografické údaje nebo údaje o používání můžeme se třetími stranami sdílet, aby nám pomohly analyzovat efektivitu našich Webových stránek, a dále je můžeme sdílet i jinými způsoby popsanými v zásadách ohledně souborů cookie. Dále můžeme vaše údaje včetně osobních sdílet způsobem, který je vám sdělen v okamžiku, kdy své údaje poskytujete, nebo jinak s vaším souhlasem, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí a za následujících okolností:

Služby zajišťované pro nás třetími stranami

K provádění některých našich činností využíváme třetích stran. Patří sem například hosting nebo provozování Webových stránek, ukládání a zpracovávání žádostí o pracovní pozice, zasílání e-mailů a jiných sdělení a analýza dat. Těmto společnostem můžeme poskytnout přístup k vašim osobním údajům za účelem provedení těchto služeb.

Administrativní a právní důvody

Informace o uživatelích včetně osobních údajů a údajů o používání můžeme přenášet a sdělovat třetím stranám také v následujících případech: (i) máme-li reagovat na obsílku, soudní příkaz, žádost o údaje pro účely přípravného občanskoprávního řízení nebo jiného soudního řízení nebo je-li dle našeho názoru sdělení informací požadováno zákonem; (ii) na žádost státních orgánů vedoucích vyšetřování; nebo (iii) abychom vynutili nebo uplatnili podmínky použití Webových stránek nebo jiné zásady, které pro Webové stránky platí, nebo chránili osobní bezpečnost, práva, majetek a zabezpečení společnosti Claire‘s či jakékoliv fyzické osoby. Patří sem i výměna informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvody. Ke zjištění totožnosti uživatelů můžeme dle vlastního uvážení rovněž použít identifikátory zařízení včetně adres IP, což můžeme činit ve spolupráci s vlastníky autorských práv, poskytovateli internetových a bezdrátových služeb nebo orgány pro vymáhání práva. K takovému sdělení informací může dojít, aniž by vám to bylo oznamováno.

Přidružené subjekty a změny ve společnosti

Pakliže v naší společnosti probíhá změna, například fúze, akvizice jinou společností nebo prodej některého nebo všeho našeho majetku, mohou k převáděnému majetku patřit i osobní údaje. Proto si vyhrazujeme právo sdělovat a převádět údaje uživatelů včetně osobních údajů v souvislosti s firemní fúzí, sloučením, restrukturalizací, prodejem podstatné části nebo všeho našeho majetku, úpadkem, likvidací, nucenou správou nebo jinou změnou ve společnosti. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s potenciálními kupci a jejich poradci během procesu prověrky a prodeje.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVA/AKTUALIZACE

Ke svým kontaktním údajům a údajům ohledně žádosti o pracovní pozici se dostanete přes nastavení svého účtu, odkud je také můžete aktualizovat či odstranit. Chcete-li se dostat k informacím, které jsme o vás získali my, nebo je opravit, kontaktujte nás prosím na adrese customer.services@claires.co.uk, zavolejte nám na číslo 0044 121 682 8000 nebo nám napište na zasílací adresu Claire’s, Attn: Legal Department, Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Birmingham, England B24 8DW. Zodpovídáte za neustálou aktuálnost a přesnost údajů, které nám odešlete, k nimž patří například vaše kontaktní údaje. V dobré víře se vynasnažíme provést požadované změny v našich databázích aktivních v danou dobu, jakmile to bude prakticky možné. Upozorňujeme však, že interně u nás mohou informace zůstat pro naše administrativní účely a zbytková data se mohou zachovat také na záložních médiích nebo z jiných důvodů.

VAŠE VOLBY

Při podávání žádosti o pracovní pozici přes tyto Webové stránky nebo při registraci si někdy můžete zvolit, zda chcete v budoucnu dostávat určitá sdělení, například upozornění e-mailem na pracovní pozice v oblastech potenciálního zájmu. Budeme brát na zřetel preference, které při daném procesu zvolíte nebo které uvedete až následně, například změnou preferencí ve svém účtu. Vyhrazujeme si však právo zasílat vám určitá sdělení ohledně vašeho účtu nebo používání Webových stránek (například administrativní oznámení a sdělení služby) a tyto zprávy o transakcích týkající se účtu budete dostávat i v případě, že jste se odhlásili ze zasílání marketingových sdělení.

OBSAH TŘETÍCH STRAN A JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Určitý obsah na Webových stránkách někdy hostují a zobrazují třetí strany a Webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby těchto třetích stran, které nespravujeme. Patří sem odkazy od podporovatelů a partnerů, kteří mohou používat naše logo či loga v rámci dohody o alianci značek. Na webových stránkách, které nejsou spojeny se společností Claire’s a nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, mohou dále být widgety a další obsah. Tyto třetí strany mohou zachycovat údaje o používání pomocí vlastních souborů cookie a webových signálů, nezávisle sbírat data nebo získávat osobní údaje a mohou případně sledovat, jak využíváte jejich weby a služby. Za praktiky třetích stran v oblasti ochrany soukromí nezodpovídáme.

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI CLAIRE‘S

Webové stránky mohou být použity k propagaci profilu společnosti a zveřejnění výpovědí stávajících zaměstnanců společnosti Claire‘s. Než na Webové stránky nahrajeme informace o naši zaměstnancích, budou tito požádáni o výslovný souhlas. Pokud zaměstnanci dostanou příležitost nahrát informace na web sami, činí tak pod podmínkou, že výslovně souhlasí se zpracováním svých dat na webu, s tím, že se k datům může dostat jakýkoliv uživatel po celém světě.

ZABEZPEČENÍ

Společnost Claire‘s činí komerčně přiměřená opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů a splňuje v tomto ohledu všechny zákonné požadavky. Informace, které nám odešlete přes Webové stránky, však nejsou zašifrované. Dále nelze u žádného přenosu dat přes internet, bezdrátového přenosu ani elektronického úložiště informací zaručit 100% zabezpečení. Upozorňujeme, že nemůžeme zajistit ani zaručit zabezpečení žádných informací, které zachytíme či získáme. Naše Webové stránky používáte na vlastní riziko a na vlastní riziko nám také poskytujete své informace.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE OHLEDNĚ SOUKROMÍ

Tyto Webové stránky jsou stránky určené pro obecné publikum. Na Webových stránkách vědomě nesbíráme osobní údaje od dětí mladších třinácti (13) let, a pokud později zjistíme, že určité údaje od osoby mladší třinácti (13) let pocházejí, smažeme je.

INFORMACE PRO OBYVATELE SPOJENÝCH STÁTŮ

Ve spojitosti se zákony a předpisy, o jejichž dodržování dbá americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC), Úřad pro kontrolu nediskriminace žen a menšin u vládních zakázek (OFCCP) a podobné státní a místní regulační orgány, vás můžeme požádat, abyste se sami identifikovali jako osoba určitého statusu (například uvedli, že jste veterán, jaké je vaše pohlaví nebo jaké jste národnosti). Poskytnutí takovýchto informací o vašem statusu je dobrovolné, avšak pokud nám je poskytnete, můžeme je odeslat komisi EEOC, úřadu OFCCP a podobným státním a místním regulačním orgánům pro účely týkající se podnikání, k čemuž mimo jiné patří i odpovídání na žádosti o informace, plnění regulatorních požadavků na výkaznictví a obhajoba proti stížnostem týkajícím se zaměstnávání.

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE KALIFORNIE

Dle paragrafu 1798.83 kalifornského občanského zákoníku [California Civil Code Section 1798.83] mají obyvatelé státu Kalifornie právo vyžádat si od společnosti podnikající v Kalifornii seznam všech třetích stran, jimž daná společnost sdělila v průběhu předchozího roku osobní údaje určité kategorie pro účely přímého marketingu příslušných třetích stran, a seznam kategorií osobních údajů, které daná společnost sdílí. Jako další možnost zákon stanoví, že společnost, podle jejíchž zásad ochrany soukromí mají uživatelé možnost volby, co se týče sdílení osobních údajů se třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu, může místo toho poskytnout informace o tom, jak tuto volbu provést. Společnosti Claire‘s se týká tato další možnost, neboť Claire‘s má komplexní zásady ochrany soukromí, které stanoví, že vám společnost Claire‘s nabízí možnost volby, než bude osobní údaje sdílet se třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu. Pakliže v okamžiku, kdy vám společnost Claire‘s tuto volbu nabízí, nesouhlasíte, nebude společnost Claire‘s vaše údaje s uvedenou třetí stranou pro účely jejího přímého marketingu sdílet.

Jste-li obyvatelem Kalifornie a máte otázky ohledně našich praktik v oblasti sdílení informací s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu a vaší možnosti volby, zašlete nám prosím svůj požadavek na e-mailovou adresu customerservice@claires.com, nebo nám napište na následující zasílací adresu ve Spojených státech:

Claires.com, Customer Services
2400 W. Central Rd., Hoffman Estates, IL 60192
Attn: Corporate Attorney

Do předmětu e-mailové zprávy nebo do dopisu, pakliže nám píšete na uvedenou zasílací adresu, je nutno uvést frázi „Your California Privacy Rights“ (Vaše kalifornská práva v oblasti soukromí). Musíte uvést své jméno, příjmení, adresu a číslo domu, město, stát a poštovní směrovací číslo. Nezodpovídáme za oznámení, která nejsou řádně označena nebo odeslána nebo neobsahují úplné informace. Upozorňujeme, že každému zákazníkovi máme povinnost odpovědět pouze na jeden požadavek ročně.  Více informací o našich praktikách v oblasti ochrany soukromí, například kdy lze vaše informace sdílet s třetími stranami pro jiné účely než jejich přímý marketing, naleznete v těchto zásadách ochrany soukromí.

INFORMACE PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE

Některé z informací, které poskytnete přes tyto webové stránky nebo o které budete požádáni později v průběhu náboru, mohou být citlivými osobními údaji ve smyslu paragrafu 2 britského zákona o ochraně dat z roku 1998 [s.2 of the Data Protection Act 1998] (např. váš rasový či etnický původ, náboženské přesvědčení, váš zdravotní stav, duševní stav, sexuální orientace nebo informace o trestním stíhání či odsouzení). Informace o rasovém a etnickém původu, náboženském přesvědčení, postižení a sexuální orientaci se zjišťují, abychom mohli sledovat dodržování zásad rovných příležitostí nebo (v případě tělesného postižení) provést přiměřené zákonem požadované úpravy a vyhovět vám během náboru nebo jako zaměstnanci. Informace o vašem zdravotním stavu, duševním stavu či poruše nebo o trestním stíhání či odsouzení se zjišťují, abychom mohli zhodnotit, jak vhodným kandidátem na zaměstnání u nás jste nebo zda jste schopni pro nás pracovat. Informace o vašem náboženském přesvědčení můžeme potřebovat, abychom se vás případně mohli dotázat, zda nebude výkon povolání, o které se ucházíte, v nějakém ohledu neslučitelný s vaší vírou a zda bychom vám v tomto směru mohli vyhovět tak, abyste bez problémů mohli vykonávat danou práci a plnit naše běžné potřeby v oblasti provozování naší činnosti. Odešlete-li nám žádost přes tyto webové stránky nebo nám napíšete e-mail, výslovně nám tím dáváte souhlas ke zpracování těchto údajů pro tyto účely. Pakliže tento souhlas dávat nechcete, prosím neodesílejte žádost prostřednictvím tohoto webu.

Je-li vaše žádost postoupena dále, mohou být údaje sděleny třetím stranám za účelem ověření informací, které jste nám poskytli (například o vzdělávacích ústavech, které jste navštěvovali, o vašich minulých a stávajících zaměstnavatelích, zaměstnancích a partnerech společnosti Claire‘s, informace od britské služby Disclosure and Barring Service pro zjišťování trestních záznamů a zákazů atd., jak bude náležité v souvislosti s prací, o kterou žádáte nebo na kterou byste mohli být vhodnými kandidáty), abychom mohli ověřit informace, která jste nám dali, a získat o vás další informace relevantní pro rozhodnutí ohledně náboru. Odešlete-li nám žádost přes tyto webové stránky, výslovně nám tím dáváte souhlas k provedení těchto ověření či sdělení informací. Pakliže tento souhlas dávat nechcete, prosím neodesílejte žádost prostřednictvím tohoto webu.

Pokud se v důsledku sdělení informací za účelem ověření nebo jak je uvedeno výše objeví nesrovnalost mezi tím, co jste nám sdělili vy, a tím, co nám sdělili jiní lidé, pak (za dodržení našich povinností ohledně ochrany dat, které máme vůči těmto jiným lidem) vám dáme příležitost vyjádřit se k této nesrovnalosti nebo ji vysvětlit, než učiníme konečné rozhodnutí ve vašem náboru.

V současné době neprovádíme ověřování pravdivosti údajů uvedených uchazeči o zaměstnání, jejichž žádost zatím nebyla postoupena k dalšímu zpracování.

Vaše osobní údaje na Webu zůstanou, aby vás bylo možno posoudit jako kandidáta na vhodné pozice ve společnosti Claire‘s. Vaši žádost o pracovní pozici a vaše osobní údaje, které společnost Claire‘s má, můžete kdykoliv aktualizovat nebo odstranit. Pakliže vás společnost Claire‘s přijme, přidružený subjekt, který nábor prováděl, si ponechá vaši žádost o pracovní pozici i související komunikaci v souladu se svými zásadami o uchovávání dat.

Je-li vaše žádost neúspěšná, ponecháme si vaše údaje v záznamech, pokud nás nepožádáte, abychom tak nečinili. Tyto údaje mohou být použity ke spojení s vámi ohledně vhodných pracovních příležitostí, které se mohou objevit v budoucnu. Vyhrazujeme si právo ponechat si o vás příslušné informace v souvislosti s probíhajícím nebo potenciálním právním řízením či pro účely s tím spojené nebo bude-li to třeba ke sledování našich legitimních zájmů. Vaše údaje si v záznamech ponecháme v souladu s místními zákony země, v níž žijete.

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH A PŘIJETÍ ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ Z VAŠÍ STRANY

Používáním Webových stránek berete na vědomí podmínky těchto zásad ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv změnit, aniž bychom vás upozorňovali. Případné změny budou účinné ihned po uvedení upravených zásad ochrany soukromí. Společnost Claire‘s bude nicméně používat vaše osobní údaje způsobem, který odpovídá zásadám ochrany soukromí platným v době, kdy jste údaje předložili, nebudete-li s novými nebo upravenými zásadami souhlasit.

OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li se zeptat na cokoliv ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese customer.services@claires.co.uk, zavolat nám na číslo 0044 121 682 8000 nebo nám napsat na britskou adresu:

Claire’s
Attn: Legal Department
Unit 4, Bromford Gate
Bromford Lane, Birmingham, England B24 8DW