Voorwaarden

BELANGRIJK! LEES DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN (‘VOORWAARDEN’) AANDACHTIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, ZE HEBBEN BETREKKING OP UW RECHTEN EN PLICHTEN. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de website clairescareers.com (ongeacht de manier waarop deze wordt geopend of gebruikt, via persoonlijke computers, mobiele telefoons, tablets of anders) (de ‘Site’), in eigendom en onder het beheer van Claire’s European Services Limited (“Claire’s,” “wij,” “onze” of “ons”). Door de Site te openen of te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met deze Voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR AL DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DE SITE DAN NIET.

In sommige gevallen, kunnen zowel deze Voorwaarden als een afzonderlijk document met servicevoorwaarden of richtlijnen met bijkomende condities van toepassing zijn op een service of product aangeboden via de Site (‘Bijkomende Voorwaarden’). In het geval er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en enige Bijkomende Voorwaarden, dan zullen de Bijkomende Voorwaarden voorrang hebben tenzij de Bijkomende Voorwaarden uitdrukkelijk anders vermelden. Bekijk ook het Privacybeleid van de Site.

Gelijke kansen werkgever

Claire’s leeft alle toepasselijke antidiscriminatiewetten na op de werkplaats. Claire’s is een gelijke kansen werkgever. Claire’s voert alle aanwervingen, tewerkstellingen, vergoedingen en promoties uit zonder daarbij rekening te houden met ras, religie, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische of nationale origine, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, burgerlijke staat, zwangerschap of moederschap en enige andere beschermde status zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Inhoud van website

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle materialen op de Site of die anders deel uitmaken van de Site (en alle eerdere, huidige en toekomstige versies), inclusief, zonder beperking: afbeeldingen, lay-out, tekst, instructies, widgets, audio, video, ontwerp, reclamemateriaal, logo’s, domeinnamen, handelsnamen en handelsidentiteiten, enige en alle auteursrechtelijk beschermde materialen (inclusief bron- en objectcode), de ‘look and feel’ van de Site, de samenstelling, assemblage en opstelling van de materialen op de Site en alle andere materialen verwant met de Site (samen, de ‘Inhoud van de Site’) de eigendom van Claire’s of onder het beheer of licentie van Claire’s of diens dochtermaatschappijen of partners en beschermd tegen ongeoorloofd gebruik, kopiëren en verspreiding door middel van auteursrechten, handelsmerken, patenten, publiciteit en andere wetten, regels, reguleringen en internationale verdragen.

De Inhoud van de Site is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Wij kunnen dit zonder enige kennisgeving en op elk moment veranderen. Vooral de vacatures geadverteerd op de Site kunnen op elk moment worden verwijderd of gewijzigd zonder enige reden. Wij zijn niet verplicht om elke vacature die wordt aangekondigd op de Site te vullen.

De Inhoud van de Site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gedownload of verspreid, noch in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Claire’s, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven in deze Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud van de Site is verboden.

Niets in de Inhoud van de Site veronderstelt een aanbod voor tewerkstelling bij Claire’s, noch geeft het enige verklaring of bepaalt het op enige manier wat de voorwaarden van een aanbod van tewerkstelling zou zijn (inclusief de inhoud van de functie, werkomstandigheden of omgeving). Elk risico verwant met de verzending van uw persoonlijke gegevens via het internet (of e-mail) wordt uitsluitend door u aangenomen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als wij een deel of gehele sollicitatie niet ontvangen of als wij die sollicitatie niet kunnen verwerken of er geen actie op ondernemen. Wij zijn niet verplicht om ontvangst te bevestigen van enige sollicitatie, te controleren of de informatie in de sollicitatie correct is, u op de hoogte te stellen van het resultaat van de sollicitatie of u feedback te geven over de sollicitatie.

MELDING VOOR SITES VAN DERDEN: Alle Inhoud van de Site die beschikbaar wordt gesteld in verband met uw website, of anders, is onze exclusieve eigendom en verleent geen enkele intellectuele eigendomsrechten door ons. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze Inhoud van de Site te stoppen na kennisgeving en u dient dit verbod op te volgen.

Uw licentie om Inhoud van de Site te gebruiken

Op voorwaarde van uw strikte naleving van deze Voorwaarden, verleent Claire’s u een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-commercieel, herroepbaar, niet-toewijsbaar en niet-overdraagbaar recht om een kopie van de Inhoud van Site te downloaden, bekijken en/of af te spelen op een enkele computer voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat: (a) u alle meldingen intact houdt met betrekking tot copyright en andere auteursrechten op de oorspronkelijk site of enige kopie die u maakt van de Inhoud van de Site; (b) u geen gebruik maakt van de Inhoud van de Site op een manier die een verband suggereert met enige van onze producten, diensten of merken; (c) u geen wijzigingen aanbrengt aan de Inhoud van de Site; (d) u geen derden toelaat of aanzet (al dan niet in uw voordeel) om: (i) de objectcode van enige van de software, HTML, JavaScript of andere code te kopiëren of te wijzigen: of (ii) enige broncode die de Site creëert om haar webpagina’s aan te maken of enige software of andere producten of processen toegankelijk via de Site te reserve engineeren, decompileren, opnieuw samen te stellen, wijzigen of proberen te ontcijferen; en (e) u geen enkele code of product invoert om de Inhoud van de Site te manipuleren op enige manier die de ervaring van de gebruiker beïnvloedt.

U gaat er ook mee akkoord om: (a) geen robots, spiders, rovers, scrapers of andere datamining-technologie of automatische of manuele processen te gebruiken om Inhoud van de Site te volgen, in cache te zetten, te framen, maskeren, extraheren, kopiëren of verspreiden (tenzij als dit het resultaat is van een standaard zoekmachine of gebruik van een internetbrowser), noch mag u (b) de Inhoud van de Site wijzigen, framen, reproduceren, archiveren, verkopen, verhuren, leasen, uitwisselen, er afgeleide werken van maken, publiceren op hardcopy of via elektronische middelen, publiek opvoeren, weergeven, verspreiden, distribueren, uitzenden, heruitzenden of circuleren aan enige derde of enige website van derden, noch mag u de Inhoud van de Site op enige andere manier gebruiken dan specifiek toegestaan door deze Voorwaarden of waarvoor anders schriftelijk toestemming van Claire’s is ontvangen.

Inhoud over werknemers

Er kunnen verhalen en profielen van werknemers worden weergegeven op de Site. Hiervoor wordt toestemming verkregen van de werknemer in kwestie en de werknemer kan op elk moment verzoeken om deze inhoud te verwijderen.

Beleid betreffende aanvaardbaar gebruik

Tijdens uw gebruik van de Site, is het verboden om: (i) enige wet te overtreden; (ii) enige rechten van Claire’s of derden te schenden, inclusief, zonder beperking, de intellectuele eigendomsrechten; (iii) virussen, kwaadaardige software (malware), Trojaanse paarden of andere schadelijke, storende of vernietigende bestanden te uploaden of verzenden die op enige manier het doorgaande gebruik en genot van de Website voor een derde kunnen verstoren; en (iv) de informatie, het account, wachtwoord, service of systeem van een andere persoon te gebruiken tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming werd verkregen. U verklaart en gaat ermee akkoord om het bovenstaande beleid betreffende aanvaardbaar gebruik na te leven.

Sociale verspreiding van inhoud

Claire’s kan u (alleen door uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) de beperkte en herroepbare toestemming geven om op bepaalde duidelijk omlijnde manier gebruik te maken van de Inhoud van de Site zoals deze van tijd tot tijd beschikbaar wordt gesteld via digitale aflevering op de Site voor deze doeleinden (‘Sociale verspreiding’). Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor Sociale verspreiding kunnen de volgende persoonlijke wijzen voor gebruik omvatten: (a) het gratis verzenden van de Inhoud van de Site naar vrienden of kennissen; (b) het plaatsen en weergeven van een kopie van de Inhoud van de Site op een persoonlijke website; of (c) het plaatsen en weergeven van een kopie van de Inhoud van de Site op een website van derden waarop gebruikers inhoud mogen plaatsen, zolang deze plaatsing toegestaan is volgens de voorwaarden van de website van derden en op voorwaarde dat de website van derden niets aanrekent voor toegang tot deze materialen en deze materialen niet associeert met producten, diensten of reclame. Indien uitdrukkelijk toegestaan en beschikbaar gesteld op de Site, mag u Sociale Verspreiding uitvoeren in overeenstemming met deze Voorwaarden, maar u mag geen enkel deel van de Inhoud van de Site gebruiken, in licentie geven, distribueren, reproduceren of op enige andere manier benutten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Lidmaatschap en registratie

Voor bepaalde delen van de Site is registratie vereist of wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie op te geven om deel te nemen aan bepaalde functies of om toegang te verkrijgen tot bepaalde Inhoud van de Site. Met deze registratie kunt u zoekopdrachten opslaan en wordt u andere gelijkaardige functies aangeboden. U bent niet verplicht om te registreren om te solliciteren voor een vacature. De beslissing om deze informatie op te geven is volledig optioneel; als u er echter voor kiest om deze informatie niet te geven, dan kunt u mogelijk bepaalde Inhoud van de Site niet openen of bepaalde functies van de Site niet gebruiken. Als u informatie verleent aan de Site, gaat u ermee akkoord om alleen eerlijke, accurate, huidige en volledige informatie te geven en deze bij te werken indien nodig om de waarheid en accuratesse ervan te behouden.

Als u zich bij ons registreert, gaat u ermee akkoord om verantwoordelijk te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord, indien toepasselijk, en u gaat ermee akkoord om uw lidmaatschap of enige rechten van uw lidmaatschap niet te verkopen, overdragen of toe te wijzen. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en om toegang tot uw computer (of andere apparaten voor toegang tot het internet, indien toepasselijk) te vermijden zodat anderen geen toegang kunnen krijgen tot het met wachtwoord beschermde deel van de Site in uw naam. Claire’s behoudt zich het recht voor om volledig naar eigen oordeel uw account af te sluiten of uw toegang te weigeren, zonder enige kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

Links en inhoud

Er kunnen links zijn van de Site of van communicaties die u ontvangt van de Site, naar websites van derden, of onze Site kan inhoud van derden bevatten die we niet kunnen controleren, onderhouden of goedkeuren. Voor toegang tot deze websites van derden moet u de Site verlaten. Wij hebben geen controle over deze websites van derden of enige inhoud daarin en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige van deze websites van derden, inclusief, zonder beperking, hun inhoud, beleid, defecten, promoties, producten, diensten, acties en/of enige schade, verlies, defect of problemen veroorzaakt door, verwant met of voortkomende uit deze deze partijen of hun websites. UW CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE CONTACT MET ANDEREN DIE U OP OF VIA DEZE SITE (clairescareers.com) VINDT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, BETALING VOOR EN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN EN ENIGE VOORWAARDEN, CONDITIES, GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DIT CONTACT, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DE DERDE PARTIJ. CLAIRE’S RAADT U AAN OM ELK BELEID, ALLE REGELS, VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN, INCLUSIEF ELK PRIVACYBELEID EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN NA TE LEZEN VOOR ELKE SITE VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

Claire’s geeft u de herroepbare toestemming om een link te plaatsen naar de Site; op voorwaarde echter dat uw website of enige andere website van derden met een link naar de Site: (a) geen frame, browser of border-omgeving creëert rond enige van de inhoud op de Site of op enige andere manier een deel van de Site mirrored; (b) niet impliceert dat Claire’s of de Site de website of diens producten aanbeveelt of sponsort, tenzij Claire’s hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven; (c) geen valse informatie geeft over Claire’s of diens producten of diensten, of deze niet bezoedeld of op enige andere manier schaadt, naar eigen oordeel van Claire’s; (d) geen gebruik maakt van enige van de handelsmerken van Claire’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claire’s; (e) geen inhoud bevat die kan worden beschouwd als onaangenaam, beledigend, controversieel of op enige andere manier aanstootgevend (naar eigen oordeel van Claire’s); en (f) in eigendom en onder controle is van u of de persoon of entiteit die de link plaatst, of die u op enige manier toestemming geeft om deze link in te schakelen volgens dit beleid. Door een link te plaatsen naar de Site, gaat u ermee akkoord de bovenstaande vereisten na te leven en te blijven naleven.

Niettegenstaande enige tegenstellingen in deze Voorwaarden, behoudt Claire’s zich het recht voor om links naar de Site te verbieden om enige reden naar ons eigen en absoluut oordeel zelfs als de link voldoet aan de hierboven beschreven vereisten.

Mobiel

De Site biedt mogelijk functies en diensten die beschikbaar zijn voor u via uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat. Deze functies en diensten kunnen omvatten, zonder beperking, de mogelijkheid om inhoud te uploaden naar de Site, berichten te ontvangen van de Site, applicaties te downloaden naar uw mobiele telefoon of toegang tot de functies van de Site (samen de ‘Mobiele functies’). Standaardtarieven voor tekstberichten, data en andere tarieven van uw provider kunnen van toepassing zijn. De tarieven en kosten worden weergegeven op uw mobiele telefoonrekening of afgetrokken van uw vooraf betaalde saldo. Uw provider kan bepaalde Mobiele functies verbieden of beperken en bepaalde Mobiele functies zijn mogelijk incompatibel met uw provider of mobiele apparaat. Neem contact op met uw provider met vragen over deze kwesties. Indien nodig worden instructies verstrekt om Mobiele functies uit te schakelen. De instructies zullen u meestal vragen om een woord te versturen via tekstbericht (bijv., “STOP,” “ARRET”, “ANNULEREN,” “EINDE,” “UITSCHRIJVEN,” “VERLATEN,” etc.) voor de toepasselijke shortcode van de Mobiele functie.

Als u zich hebt ingeschreven voor Mobiele functies, dan verklaart u akkoord te gaan om Claire’s op de hoogte te brengen van enige wijzigingen aan uw mobiele telefoonnummer en uw account(s) op de Site bij te werken om deze verandering te weerspiegelen.

Uw garanties

U verklaart en garandeert dat: (i) u minstens de meerderjarige leeftijd hebt voor uw rechtsgebied en dat u het wettelijke recht en de capaciteit hebt om een overeenkomst aan te gaan via deze Voorwaarden in uw rechtsgebied en om deze Voorwaarden na te leven, of, als u minderjarig bent, dat een ouder of voogd deze Voorwaarden in uw naam heeft gelezen en aanvaard; (ii) alle informatie die u geeft aan Claire’s accuraat en volledig is; (iii) u alle nodige rechten hebt en blijft hebben om uw verplichtingen onder deze Voorwaarden aan te gaan en na te leven. U aanvaardt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen en behouden van alle telefoon- en computerhardware en andere uitrusting vereist voor toegang tot en het gebruik van de Site en dat u zelf verantwoordelijk bent voor enige kosten hiertoe.

Onze uitsluiting van aansprakelijkheid

DEZE SITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE INHOUD VAN DE SITE, WORDT VERLEEND ‘ZOALS VOORZIEN’, ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN ‘MET ALLE FOUTEN’. TOT IN DE VOLLEDIGE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN CLAIRE’S EN DIENS WERKNEMERS, MANAGERS, AMBTENAREN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERKOPERS EN AANNEMERS (SAMEN, DE ‘PARTIJEN VAN CLAIRE’S’) GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF ONDERSCHRIJVINGEN VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET MET BETREKKING TOT: (A) DE SITE; (B) DE INHOUD VAN DE SITE OP OF GEGEVEN DOOR DE SITE; (C) DOWNLOADS OF WIDGETS; (D) INHOUD VAN GEBRUIKERS; (E) DE FUNCTIES BESCHIKBAAR OP OF VIA DE SITE; (F) ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN OF INSTRUCTIES AANGEBODEN OF VERMELD OP DE SITE; OF (G) VEILIGHEID VERWANT MET INFORMATIE VERZONDEN NAAR CLAIRE’S OF VIA DE SITE.

DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S GEVEN GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE SITE OF DE FUNCTIES DAARIN ZONDER FOUTEN OF ONDERBREKINGEN ZULLEN ZIJN; DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITE OF SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, VIRUSSEN. DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE (INCLUSIEF ENIGE INSTRUCTIES) OP DE SITE ACCURAAT, VOLLEDIG, CORRECT, GEPAST, BRUIKBAAR, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERS IS. U AANVAARD, DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, DAT UW GEBRUIK OP UW EIGEN RISICO IS. DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S GEVEN GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE WETTIG IS IN ENIG SPECIFIEK RECHTSGEBIED, EN DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN DERGELIJKE GARANTIE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF VERBIEDEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES EN DAAROM IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING TOT IN DE MATE DAT DERGELIJK VERBOD VAN EEN RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING IS OP DEZE VOORWAARDEN.

DOOR DE SITE TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN WETTIG ZIJN IN ELK RECHTSGEBIED WAARIN U DE SITE OPENT OF GEBRUIKT.

DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S KEUREN GEEN GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD VAN ANDEREN GOED EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD VAN ANDEREN, EN, TENZIJ IN GEVALLEN VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN ENIGE VAN DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S OF WAAR DE ONDERSTAANDE UITSLUITING DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE VAN ENIGE PARTIJ VAN CLAIRE’S ZOU BEPERKEN, DOEN WIJ SPECIFIEK AFSTAND VAN ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ENIGE PERSOON OF ENTITEIT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, PERSONEN DIE DERGELIJKE GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD VAN ANDEREN GEBRUIKEN OF EROP VERTROUWEN) VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (EFFECTIEF, GEVOLGSCHADE, HOGE SCHADE OF ANDERS), LETSEL, VORDERING, SCHULD OF ANDERE OORZAAK VAN ENIGE SOORT GEBASEERD OP OF RESULTEREND UIT ENIGE GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD VAN ANDEREN VERKREGEN VIA DE SITE.

Beperking van aansprakelijkheid; Verklaring van afstand

TENZIJ IN GEVALLEN VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN ENIGE VAN DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S OF WAAR DE ONDERSTAANDE VERKLARING VAN AFSTAND DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE ZOU BEPERKEN VOOR ENIGE VAN DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S, ZULLEN DE PARTIJEN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE DIRECTE, INDIRECTE, ECONOMISCHE, MORELE, SPECIALE, HOGE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE) OF VERLOREN WINST, GOODWILL, GEGEVENS, ZELFS ALS DIT VOORZIENBAAR WAS OF ZELFS ALS DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S WERDEN GEADVISEERD OF DE MOGELIJKHEID HADDEN MOETEN KENNEN OP DIT SOORT SCHADE, ONGEACHT IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VEROORZAAKT IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOOR NALATIGHEID, FORCE MAJEUR, TELECOMMUNICATIESTORINGEN OF DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN DE SITE) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBONDEN ZIJN MET: (A) DE SITE (B) DE INHOUD VAN DE SITE; (C) DOWNLOADS OF WIDGETS; (D) INHOUD VAN GEBRUIKERS; (E) UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN OF DE WERKING VAN DE SITE; (F) ENIGE ACTIE ONDERNOMEN IN VERBAND MET EEN ONDERZOEK DOOR DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S OF POLITIE EN JUSTITIE MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE; (G) ENIGE ACTIE ONDERNOMEN IN VERBAND MET AUTEURSRECHTEN OF ANDERE EIGENAARSRECHTEN; (H) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE TECHNISCHE WERKING VAN DE SITE; OF (I) ENIGE SCHADE AAN DE COMPUTER, HARDWARE, COMPUTERSOFTWARE, MOBIELE TELEFOON, MODEM OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING ELKE VEILIGHEIDSSCHENDING OF VAN ENIG VIRUS, BUG, KNOEIERIJ, FRAUDE, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAAGDE WERKING OF VERZENDING, STORING IN INTERNET OF NETWERKVERBINDING OF ENIGE ANDERE TECHNISCHE OF ANDERE STORING OF WERKONDERBREKING.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT INDIEN U ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL OPLOOPT VOORTKOMENDE UIT DE HANDELINGEN OF WEGLATINGEN VAN CLAIRE’S, DE SCHADE, INDIEN TOEPASSELIJK, NIET ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE ZAL ZIJN OM U RECHT TE GEVEN OP EEN INJUNCTIE OM DE EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, EIGENDOM, PRODUCT, SERVICE OF ANDERE INHOUD VAN DE SITE IN EIGENDOM OF ONDER CONTROLE VAN CLAIRE’S TE VERMIJDEN. U HEBT BOVENDIEN GEEN RECHT OP VERBOD OF WEERHOUDING VAN DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, ADVERTENTIE, TENTOONSTELLING OF EXPLOITATIE VAN ENIGE WEBSITE, EIGENDOM, PRODUCT, DIENST OF ANDERE INHOUD VAN DE SITE IN EIGENDOM OF ONDER CONTROLE VAN DE PARTIJEN VAN CLAIRE’S.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om de partijen van Claire’s te verdedigen, terugbetalen en vrijwaren voor alle claims, schadevergoedingen, kosten, onderzoeken, schulden, oordelen, overdracht en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit of op andere wijze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: (a) uw gebruik van de site of activiteiten in verband met de Site; (b) uw schending (werkelijk of vermeend) of verwachte schending van deze Voorwaarden; (c) uw overtreding van enige wetten, regels, reguleringen, codes, statuten, verordeningen of bevelen van enige overheid- of quasi-overheidsinstanties, inclusief, zonder beperking, alle regelgevende, administratieve en wetgevende autoriteiten; (d) informatie of materiaal verzonden via uw computer of ander apparaat, zelfs indien dit niet door u werd verzonden, dat een inbreuk, schending of misbruik veronderstelt van enige auteursrechten, handelsindentiteit, handelsgeheim, bedrijfsstijluiting, patent, publiciteit, privacy of ander recht van enige persoon of dat enige persoon schandaliseert: (e) elk bedrog door u; (f) de Partijen van Claire’s gebruiken uw informatie zoals toegestaan onder deze Voorwaarden, het Privacybeleid of enige andere schriftelijke overeenkomst tussen u en Claire’s; of (g) gebruikersinhoud. U dient uw volledige medewerking te verlenen zoals vereist door de Partijen van Claire’s in de verdediging van enige relevante claim. De Partijen van Claire’s behouden zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle voor zich te nemen voor enige claim die onderhevig is aan deze clausule en u zult in geen enkel geval een claim uitbetalen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een daartoe bevoegde werknemer van de Partijen van Claire’s.

Duur en beëindiging

Claire’s behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Site en enige van de functies daarop te beëindigen naar eigen oordeel, zonder kennisgeving en aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, als Claire’s van mening is dat uw gedrag niet overeenkomt met deze Voorwaarden en enige Bijkomende voorwaarden. Claire’s behoudt zich ook het recht voor om verdachte schendingen van deze Voorwaarden te onderzoeken. Elke schending van deze Voorwaarden kan worden doorverwezen naar politie en justitie.

Na beëindiging van uw toegang tot de Site of op verzoek van Claire’s, zullen alle rechten die aan u werden verleend onder deze Voorwaarden onmiddellijk stoppen, en gaat u ermee akkoord om: (a) uw gebruik van de Site onmiddellijk te stoppen; (b) alle Inhoud van de Site verkregen van de Site en alle gerelateerde documenten te vernietigen; en (c) indien toepasselijk, alle verschuldigde bedragen volledig te betalen aan Claire’s binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van deze beëindiging en enige andere onder deze Voorwaarden verschuldigde bedragen blijven betalen.

Claire’s behoudt zich ook het exclusieve recht voor om enige Inhoud van de Site, informatie of inhoud beschikbaar op de Site, zonder beperking, in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, terugtrekken, opheffen of stoppen, inclusief de staking van alle activiteiten verwant met de Site, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Claire’s niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor een wijziging, opheffing of staking van de Site of enig deel daarvan. Claire’s behoudt zich ook het recht voor om betaling te vragen voor het gebruik van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk en om de tarieven naar eigen oordeel te veranderen.

Locatie van Site en territoriale beperkingen

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar deze distributie of dit gebruik in tegenstrijd is met de wet of regulering of waardoor Claire’s onderworpen wordt aan enige registratievereisten in dit rechtsgebied of land. Claire’s controleert en beheert de Site vanuit kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Elke persoon die de Site gebruikt of opent vanuit een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor naleving van de wetten van het Verenigd Koninkrijk betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, indien en tot in de mate dat dergelijk wetten van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Site te beperken, alsook de voorziening van enige inhoud, programma’s, producten, diensten of andere functies beschreven of beschikbaar op de Site voor enige persoon, geografische zone of rechtsgebied, op elk moment en naar ons eigen oordeel, alsook zijn wij vrij om de hoeveelheden van dergelijke inhoud, programma’s, producten, diensten of andere functies te beperken.

U gaat ermee akkoord om alle regels, wetten en regelgeving na te leven die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site, inclusief, zonder beperking, diegene van toepassing op uw verzending of gebruik van software of gegevens.

Toepasselijke Wetgeving; Geschillen

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de wet van Engeland en Wales en enig geschil over de interpretatie of handhaving ervan is onderhevig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Diversen

Het nalaten om te reageren op een schending van deze Voorwaarden door u of anderen veronderstelt geen vrijwaring en veronderstelt geen beperking op de rechten van Claire’s met betrekking tot een dergelijke schending of enige daaropvolgende schendingen. Er is geen vrijwaring van Claire’s van kracht voor enige van deze Voorwaarden tenzij deze schriftelijk werd verleend en ondertekend door een daartoe bevoegd kantoor van Claire’s. Noch het verloop van gedrag tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen deze Voorwaarden wijzigen. Claire’s mag haar rechten en plichten onder deze Voorwaarden op elk moment toewijzen aan enige partij zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Deze Voorwaarden mogen niet door worden toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Claire’s. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan zal deze bepaling scheidbaar zijn van deze Voorwaarden en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepalingen. De sectietitels worden alleen gegeven voor gebruiksgemak en hebben geen enkele wettelijke of contractuele waarde. U gaat er mee akkoord om deze Voorwaarden niet te te interpreteren tegen Claire’s uit hoofde van het feit dat Claire’s ze heeft opgesteld.

Claire’s is niet aansprakelijk jegens u of wordt niet in schending van haar plichten beschouwd onder deze Voorwaarden voor enige vertraging of nalatigheid veroorzaakt door evenementen buiten de redelijke controle van Claire’s, inclusief, zonder beperking, force majeur, oorlog, terrorisme, ongelukken, brand, overstroming, staking, arbeidsgeschillen, mechanische storing, tekort of vertraging in de ontvangst van voorzieningen, materialen, arbeid of transport, onderbreking van nutsvoorzieningen of het internet, handelingen van enige overheidsinstelling of agentschap of enige gelijkaardige of niet-gelijkaardige oorzaak.

Wijzigingen

Claire’s behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te veranderen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving (“Bijgewerkte Voorwaarden”). U gaat ermee akkoord dat wij u op de hoogte mogen stellen van de Bijgewerkte voorwaarden door deze beschikbaar te maken op de Site en dat uw gebruik van de Site na het plaatsen van de Bijgewerkte voorwaarden (of het uitvoeren van enig ander gedrag zoals wij redelijk mogelijk bepalen) uw akkoord veronderstelt voor de Bijgewerkte voorwaarden. Daarom moet u deze Voorwaarden controleren elke keer dat u de Site bezoekt. De Bijgewerkte voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie of een latere datum kan gespecificeerd zijn in de Bijgewerkte voorwaarden en zullen van toepassing zijn op uw gebruik van de Site vanaf dat moment.

Contactinformatie

De Site is in eigendom en onder controle van Claire’s European Services Limited, een besloten vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 06540979 met hoofdzetel te Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Erdington, Birmingham B24 8DW.

Indien u enige vragen of problemen hebt met betrekking tot deze Overeenkomt of de Site, dan kunt u via e-mail contact met ons opnemen op legal@claires.com.