Regulamin

WAŻNE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM (DALEJ „REGULAMIN”), GDYŻ WPŁYWA ON NA PAŃSTWA PRAWA I OBOWIĄZKI W ŚWIETLE PRAWA. Regulamin ten dotyczy strony internetowej clairescareers.com (niezależnie od sposobu korzystania z niej – poprzez komputer osobisty, telefon komórkowy, tablet czy inne urządzenia) ( dalej „Strona”) będącej własnością i pozostającej pod kontrolą Claire’s European Services Limited (dalej „Claire’s”, „my”, „nasz“ itd.). Otwierając stronę i korzystając z niej, akceptują Państwo niniejszy Regulamin. JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA POSTANOWIENIA TEGO REGULANIMU, PROSIMY O NIE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY.

W niektórych przypadkach do usługi lub produktu oferowanego poprzez tę Stronę zastosowanie może mieć niniejszy Regulamin oraz oddzielny regulamin korzystania z usług lub wytyczne, określające dodatkowe warunki („Warunki dodatkowe”). W razie niezgodności między niniejszym Regulaminem a jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi, zastosowanie mają postanowienia Warunków dodatkowych, o ile Warunki dodatkowe wyraźnie nie stanowią inaczej. Proszę również zapoznać się z Polityką Prywatności tej Strony.

Pracodawca stosujący politykę równych szans

Claire’s przestrzega obowiązującego prawa o niedyskryminacji w miejscu zatrudnienia. Firma Claire’s jest pracodawcą stosującym politykę równych szans. Claire’s rekrutuje, zatrudnia, szkoli, wypłaca wynagrodzenie i awansuje bez względu na rasę, religię lub światopogląd, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, narodowość, płeć, orientację seksualną, zmianę płci, niepełnosprawność, wiek, stan cywilny, ciążę i macierzyństwo oraz inne kwestie chronione obowiązującym prawem.

Treści zawarte na Stronie

O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszystkie materiały zawarte na tej Stronie (oraz wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych jej wersjach) lub będące jej częścią w inny sposób, w tym między innymi grafika, układ graficzny, tekst, instrukcje, widgety, obrazy, pliki audio i wideo, projekty, teksty reklamowe, loga, nazwy domen, nazwy handlowe oraz tożsamość handlowa, wszelkie materiały objęte prawem autorskim (w tym kody źródłowe i obiektowe), ogólnie pojęta forma i atmosfera Strony, kompilacja, montaż i rozmieszczenie materiałów Strony, wszelkie inne materiały związane ze Stroną (łącznie nazywane dalej “Treścią Strony”) są własnością Claire’s, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych lub są objęte kontrolą lub licencją tychże podmiotów. Wyżej wspomniane materiały są chronione przed nieupoważnionym użyciem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, przepisy prawa dotyczące wizerunku, zasady, regulacje i traktaty międzynarodowe.

Treści zawarte na tej Stronie przeznaczone są jedynie do Państwa użytku i jako źródło ogólnej informacji. Możemy dokonać ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W szczególności każda oferta pracy zamieszczona na Stronie może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu. Nie jesteśmy zobowiązani obsadzić żadnego wakatu ogłaszanego na Stronie.

Treści zawarte na Stronie nie mogą być kopiowane, powielane, ściągane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody Claire’s, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie. Bezprawne korzystanie z treści zawartych na Stronie jest zabronione.

Żadna z treści zawartych na Stronie nie stanowi oferty zatrudnienia ze strony Claire’s, ani nie określa w żaden sposób warunków zatrudnienia związanych z ofertami pracy (obejmuje to charakter, warunki oraz środowisko pracy). Wszelkie ryzyko związane z przesyłaniem danych osobowych za pośrednictwem Internetu (lub poczty elektronicznej) leży wyłącznie po Państwa stronie. Nie ponosimy względem Państwa żadnej odpowiedzialności, jeśli nie otrzymamy całości lub części podania o pracę przesłanego przez Państwa lub jeśli nie przetworzymy lub nie podejmiemy działań w związku z Państwa podaniem. Nie jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia otrzymania podania o pracę, sprawdzenia, czy informacje zawarte przez Państwa w podaniu są prawidłowe, powiadomienia Państwa o wyniku aplikacji lub udzielenia opinii zwrotnej na jej temat.

UWAGA DLA STRON INTERNETOWYCH INNYCH PODMIOTÓW: Wszelkie treści udostępnione na naszej Stronie w związku z Państwa stroną albo w inny sposób, są naszą wyłączną własnością i nie przyznajemy jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zastrzegamy sobie prawo do żądania, aby zaprzestali Państwo korzystania z treści zawartych na naszej Stronie po powiadomieniu, a Państwo wyrażają zgodę na spełnienie tego żądania.

Licencja na korzystanie z zawartości Strony

Pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu, Claire’s przyznaje Państwu ograniczoną, osobistą, niewyłączną, niekomercyjną, odwołalną, niezbywalną i niepodlegającą przeniesieniu licencję na pobieranie, przeglądanie lub odtwarzanie jednej kopii zawartości Strony na jednym komputerze w ramach osobistego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że: (a) zachowają Państwo w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia praw autorskich i praw własności zawarte w oryginalnej treści Strony lub w jakiejkolwiek kopii treści Strony wykonanej przez Państwa; (b) nie będą Państwo wykorzystywać treści zawartych na Stronie w sposób, który sugeruje związek z jakimkolwiek z naszych produktów, usług lub marek; (c) nie będą Państwo wprowadzać zmian w treści Strony; (d) nie będą Państwo pozwalać, pomagać ani nakłaniać żadnych osób trzecich (dla własnej korzyści lub nie) do: (I) kopiowania lub dostosowywania kodu obiektowego oprogramowania, HTML, JavaScript lub innego kodu witryny; ani (II) odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, deasemblizowania, modyfikowania lub prób odkrycia kodu źródłowego tworzonego przez Stronę w celu wygenerowania podstron składających się na tę Stronę lub oprogramowania lub innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem tej Strony; oraz (e) nie będą Państwo wstawiać żadnego kodu ani produktu w celu manipulowania treścią Strony w jakikolwiek sposób, który wpływa na użytkowanie Strony.

Oświadczają Państwo również, że nie będą: (a) używać żadnych przeszukiwarek typu robot, rover, scraper ani innych technologii wyszukiwania danych czy też automatycznych lub ręcznych procesów monitorowania, przechowywania w pamięci podręcznej, ramek, masek, wyodrębniania danych, kopiowania lub rozpowszechniania treści zawartych na Stronie (z wyjątkiem działań będących wynikiem korzystania ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej), ani nie będą Państwo (b) modyfikować, tworzyć ramek, powielać, archiwizować, sprzedawać, wydzierżawiać, wynajmować, wymieniać, tworzyć dzieł pochodnych, publikować w formie papierowej lub elektronicznej, publicznie wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, dystrybuować, transmitować, dokonywać retransmisji, udostępniać osobom trzecim lub na stronie internetowej osoby trzeciej ani korzystać z treści zawartych na Stronie w sposób inny niż dozwolony przez niniejszy Regulamin lub pisemnie przez Claire’s.

Treści dotyczące pracowników firmy

Strona ta może zawierać profile i opinie pracowników. Zamieszane będą one za zgodą pracownika, który może w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o usunięcie tych treści.

Zasady akceptowalnego użytkowania

Podczas korzystania ze Strony zabrania się: (I) naruszania wszelkich przepisów prawa; (II) naruszania jakichkolwiek praw Claire’s lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym między innymi prawa własności intelektualnej; (III) przesyłania lub przenoszenia wirusów, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich lub innych szkodliwych, zakłócających i niszczących plików lub w inny sposób zakłócania osobom trzecim korzystania ze Strony; lub (IV) używania czy też prób użycia informacji, konta, hasła, usługi lub systemu innej osoby bez wyraźnego pozwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad akceptowalnego użytkowania.

Dystrybucja społecznościowa treści Strony

Claire’s może udzielić użytkownikowi – ale tylko za wyraźną pisemną zgodą – ograniczonego, odwołalnego pozwolenia na pewne wyraźnie opisane zastosowania treści zawartych na Stronie na użytek prywatny, które mogą od czasu do czasu być udostępniane za pośrednictwem form przekazu cyfrowego (dalej „Dystrybucja społecznościowa”). Wyraźna pisemna zgoda na dystrybucję społecznościową może obejmować następujące zastosowania prywatne: (a) bezpłatne wysyłanie treści zawartych na Stronie do przyjaciół lub znajomych; (b) zamieszczanie i wyświetlanie kopii treści zawartych na Stronie na prywatnej stronie internetowej użytkownika; lub (c) zamieszczanie i wyświetlanie kopii treści zawartych na Stronie na stronie internetowej osoby trzeciej, która pozwala użytkownikom na zamieszczanie treści, o ile zamieszczanie treści jest dozwolone w świetle Regulaminu strony osoby trzeciej i pod warunkiem, że strona osoby trzeciej nie pobiera opłat za dostęp do tych treści i że materiały te nie są przedstawiane w sposób powiązany z produktami, usługami lub reklamą. W przypadku wyraźnego pozwolenia i udostępnienia na Stronie, użytkownik może podjąć działania związane z dystrybucją społecznościową na podstawie niniejszego Regulaminu, lecz zobowiązuje się nie korzystać z żadnej części treści Strony ani ich nie licencjonować, rozpowszechniać, odtwarzać lub w inny sposób wykorzystywać bez naszej wyraźniej pisemnej zgody.

Członkostwo i rejestracja

Niektóre części Strony mogą wymagać rejestracji lub wprowadzenia informacji w inny sposób w celu skorzystania z niektórych funkcji lub uzyskania dostępu do niektórych treści zawartych na Stronie. Rejestracja pozwoli Państwu na zapisanie wyszukiwania i dostęp do innych podobnych funkcji. W celu złożenia aplikacji o pracę rejestracja nie jest wymagana. Decyzja o wprowadzeniu tych informacji jest opcjonalna, lecz jeśli zdecydują Państwo nie wprowadzać tych informacji, mogą Państwo nie móc uzyskać dostępu do niektórych treści Strony lub skorzystać z pewnych funkcji. W przypadku wprowadzania informacji na Stronie zobowiązują się Państwo do podawania jedynie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych informacje oraz aktualizowania ich w razie potrzeby w celu zapewnienia ich poprawności i dokładności.

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować, wyrażają Państwo zgodę na wzięcie na siebie odpowiedzialności za ewentualne działania podjęte przy użyciu Państwa konta lub hasła oraz zobowiązują się Państwo nie sprzedawać ani nie przenosić swojego członkostwa ani żadnych praw z nim związanych. Państwa odpowiedzialnością jest utrzymywanie poufności swojego hasła i ograniczanie dostępu do swojego komputera (lub innego urządzenia z dostępem do Internetu) w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do części Strony chronionej hasłem przy użyciu Państwa tożsamości. Claire’s zastrzega sobie prawo do anulowania Państwa konta lub odmowy dostępu w inny sposób według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Odnośniki i treść

Na naszej Stronie lub w wiadomościach otrzymywanych przez Państwa za pośrednictwem Strony znajdować się mogą odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Nasza Strona może również zawierać treści osób trzecich, których nie kontrolujemy, nie utrzymujemy i nie aprobujemy. Dostęp do tych stron osób trzecich wymaga opuszczenia naszej Strony. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich ani żadnych treści na nich zawartych. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Claire’s w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, w tym między innymi ich treść, stosowaną politykę, awarie, promocje, produkty, usługi, działania ani jakiekolwiek szkody, straty, awarie lub problemy spowodowane przez te osoby trzecie lub ich strony internetowe, z nimi związane lub wynikające z nich. PAŃSTWA KORESPONDENCJA I KONTAKTY BIZNESOWE Z INNYMI PODMIOTAMI NA TEJ STRONIE (CLAIRESCAREERS.COM) LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAPŁATA ZA PRODUKTY I USŁUGI INNYCH PODMIOTÓW, DOSTAWA TAKICH PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ WSZELKIE WARUNKI, REGULAMINY, GWARANCJE I OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WSZELKIMI TAKIMI DZIAŁANIAMI, OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE MIĘDZY PAŃSTWEM A DANYM PODMIOTEM. CLAIRE’S ZACHĘCA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZELKIMI DOKUMENTAMI OKREŚLAJĄCYMI POLITYKĘ, ZASADY, REGULAMINY I REGULACJE, W TYM POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I WARUNKI UŻYTKOWANIA, WSZELKICH STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, KTÓRE PAŃSTWO ODWIEDZAJĄ.

Claire’s udziela Państwu odwołalnej zgody na zamieszczanie odnośników do tej Strony, pod warunkiem jednak, że Państwa strona internetowa lub jakakolwiek inna strona internetowa, na której zamieszają Państwo odnośnik do tej Strony: (a) nie tworzy ramek, przeglądarki lub środowiska wyodrębniającego  wokół żadnych treści na Stronie ani w żaden inny sposób nie odzwierciedla żadnej części Strony; (b) nie sugeruje, że Claire’s lub nasza Strona aprobuje lub sponsoruje ją lub oferowane na niej produkty, chyba że Claire’s wyraziło uprzednią pisemną zgodę; (c) nie przedstawia nieprawdziwych informacji o Claire’s ani nie dyskredytuje, nie psuje reputacji lub w inny sposób, w wyłącznej opinii Claire’s, nie szkodzi Claire’s lub naszym produktom i usługom; (d) nie używa żadnych znaków towarowych Claire’s bez uprzedniej pisemnej zgody Claire’s; (e) nie zawiera treści, które mogą być zinterpretowane jako niesmaczne, obraźliwe lub kontrowersyjne lub w inny sposób (w wyłącznej opinii Claire’s) niewłaściwe oraz (f) jest Państwa własnością i jest przez Państwa kontrolowana lub jest własnością i pozostaje pod kontrolą osoby lub podmiotu umieszczającego odnośnik, lub w inny sposób umożliwia aktywowanie takiego odnośnika w  zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zamieszczając odnośnik do tej Strony, zgadzają się Państwo na przestrzeganie powyższych wymogów dotyczących odnośników.

Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Claire’s zastrzega sobie prawo do zakazu zamieszczania odnośników do naszej Strony z dowolnego powodu i według naszego uznania, nawet jeśli odnośniki zamieszczone są zgodnie z wymogami opisanymi powyżej.

Telefony komórkowe

Strona może oferować funkcje i usługi dostępne za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. Te funkcje i usługi mogą obejmować między innymi możliwość przesyłania treści na Stronę, odbierania wiadomości ze Strony, pobranie aplikacji na telefon komórkowy lub dostęp do funkcji Strony (łącznie nazywane „Funkcjami mobilnymi”). Państwa operator może nakładać standardowe opłaty za wiadomości i dane oraz inne opłaty. Opłaty zostaną doliczone do Państwa rachunku telefonicznym lub zostaną odjęte z konta telefonu na kartę. Państwa operator może zakazać lub ograniczyć niektóre Funkcje mobilne. Niektóre Funkcje mobilne mogą być również niekompatybilne z Państwa operatorem lub urządzeniem przenośnym. W razie pytań związanych z tą kwestią należy skontaktować się z operatorem. W stosownych przypadkach instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z Funkcji mobilnych zostaną podane w związku z Funkcjami mobilnymi. Instrukcje te zazwyczaj wymagać będą wysłania wiadomości SMS z odpowiednim hasłem (np. STOP, ANULUJ, ZAKOŃCZ, ZAKOŃCZ SUBSKRYPCJĘ, WYJDŹ itp.) na odpowiedni numer dla danej Funkcji mobilnej.

Jeżeli zarejestrowali się Państwo, aby korzystać z  Funkcji mobilnych, zobowiązują się Państwo powiadomić Claire’s o wszelkich zmianach numeru telefonu komórkowego i zaktualizować konto/-a na tej Stronie, aby odzwierciedlić tę zmianę.

Gwarancje użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (I) jest co najmniej osobą pełnoletnią w jurysdykcji miejsca zamieszkania i ma prawo i zdolność do zawarcia umowy w oparciu o niniejszy Regulamin w danej jurysdykcji oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu lub, jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią, jego rodzic lub opiekun prawny przeczytał i zgodził się na niniejszy Regulamin w imieniu użytkownika; (II) wszelkie informacje podawane Claire’s przez użytkownika są dokładne i kompletne; (III) użytkownik posiada i będzie nadal posiadać wszelkie prawa niezbędne do podjęcia i wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza również, że będzie odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wszelkich telefonów, sprzętu komputerowego i innych urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z tej Strony i że pokryje wszelkie opłaty z tym związane.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

TA STRONA, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚĆ STRONY, UDOSTĘPNIANA JEST W STANIE, W JAKIM JEST I ZE WSZYSTKIMI EWENTUALNYMI WADAMI. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA CLAIRE’S I JEJ PRACOWNICY, KIEROWNICY, AKCJONARIUSZE, POŚREDNICY, DOSTAWCY I KONTRAHENCI (ŁĄCZNIE “STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI PORĘCZEŃ ŻADNEGO RODZAJU, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ODNOŚNIE: (A) STRONY INTERNETOWEJ, (B) TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE LUB DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, (C) PLIKÓW DO POBRANIA LUB WIDGETÓW; (D) TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW; (E) FUNKCJI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM; (F) WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG LUB INSTRUKCJI UDOSTĘPNIANYCH LUB WSPOMINANYCH NA STRONIE LUB (G) BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRZESYŁANYCH DO CLAIRE’S LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY.

STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S NIE OŚWIADCZAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE TA STRONA INTERNETOWA LUB JEJ FUNKCJE BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY; ŻE WADY BĘDĄ POPRAWIANE ALBO ŻE STRONA LUB SERWER, NA KTÓRYM STRONA SIĘ ZNAJDUJE, JEST WOLNY OD WSZELKICH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI WIRUSÓW. STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE INFORMACJE (WŁĄCZNIE ZE WSZELKIMI INSTRUKCJAMI) NA TEJ STRONIE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, POPRAWNE, ODPOWIEDNIE, PRZYDATNE, AKTUALNE, WIARYGODNE I TYM PODOBNE. KORZYSTAJĄC ZE STRONY, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA Z NIEJ NA WŁASNE RYZYKO. STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S NIE GWARANTUJĄ, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY JEST ZGODNE Z PRAWEM W OKREŚLONEJ JURYSDYKCJI. NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE NIE UDZIELAMY TAKIEJ GWARANCJI. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO DO WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH I INNYCH JEST OGRANICZONE LUB NIEDOZWOLONE, WIĘC POWYŻSZE OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU GWARANCJI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TYCH JURYSDYKCJACH W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ DANE PRZEPISY PRAWA W TEJ KWESTII.

POPRZEZ WEJŚCIE NA TĘ STRONĘ I KORZYSTANIE Z NIEJ UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE JEGO DZIAŁANIA SĄ ZGODNE Z PRAWEM W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ WCHODZI NA STRONĘ I Z NIEJ KORZYSTA.

STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S NIE APROBUJĄ TREŚCI WPROWADZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW LUB TREŚCI ZESPOŁOWYCH I NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE TREŚCI, ORAZ, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA SPOWODOWANEGO ZANIEDBANIEM ZE STRONY JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z CLAIRE’S LUB SYTUACJI, GDY PONIŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OGRANICZYŁOBY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSZUSTWO ZE STRONY JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z CLAIRE’S, NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTU (W TYM MIĘDZY INNYMI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TREŚCI WPROWADZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW LUB TREŚCI ZESPOŁOWYCH LUB NA NICH POLEGAJĄCYCH) ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY (RZECZYWISTE, WTÓRNE, SANKCYJNE LUB INNE), USZKODZENIA CIAŁA, ROSZCZENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI WPROWADZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW LUB TREŚCI ZBIORCZYCH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY.

Ograniczenie i zrzeczenie się odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA SPOWODOWANEGO ZANIEDBANIEM ZE STRONY JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z CLAIRE’S LUB SYTUACJI, GDY PONIŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OGRANICZYŁOBY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSZUSTWO ZE STRONY JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z CLAIRE’S, STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY LUB STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, EKONOMICZNE, SANKCYJNE, RETORSYJNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE LUB UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOBREJ OPINII, UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI TE SZKODY LUB STRATY SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA LUB NAWET JEŚLI STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S ZOSTAŁY UPRZEDZONE LUB POWINNY BYŁY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY TO W RAMACH UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI WYNIKŁEJ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W EFEKCIE ZANIEDBANIA, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, AWARII TELEKOMUNIKACYJNYCH, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA TEJ STRONY), KTÓRE SĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z: (A) TĄ STRONĄ INTERNETOWĄ; (B) TREŚCIĄ TEJ STRONY; (C) PLIKAMI DO POBRANIA LUB WIDGETAMI; (D) TREŚCIAMI WPROWADZANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW; (E) UŻYTKOWANIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA LUB FUNKCJONOWANIEM TEJ STRONY; (F) WSZELKIMI DZIAŁANIAMI PODJĘTYMI W ZWIĄZKU Z DOCHODZENIEM PROWADZONYM PRZEZ STRONY ZWIĄZANE Z CLAIRE’S LUB ORGANY ŚCIGANIA, DOTYCZĄCYMI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (G) WSZELKIMI DZIAŁANIAMI PODJĘTYMI W ZWIĄZKU Z PRAWAMI AUTORSKIMI LUB INNYMI; (H) WSZELKIMI BŁĘDAMI LUB BRAKAMI W TECHNICZNYM FUNKCJONOWANIU STRONY; LUB (I) WSZELKIMI USZKODZENIAMI KOMPUTERA, SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, TELEFONU KOMÓRKOWEGO, MODEMU LUB INNEGO URZĄDZENIA LUB TECHNOLOGII W TYM MIĘDZY INNYMI USZKODZENIEM WYNIKAJĄCYM Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA, WIRUSÓW, BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU, MANIPULACJI, OSZUSTWA, BŁĘDU, BRAKU, ZAKŁÓCENIA, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARII LINII LUB SIECI KOMPUTEROWEJ LUB INNEGO PROBLEMU TECHNICZNEGO, INNEJ AWARII LUB ZAWIESZENIA PRACY.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W PRZYPADKU PONIESIENIA JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT LUB USZKODZEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ LUB PRZEOCZEŃ, EWENTUALNE SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE SĄ NIEPOWETOWANE LUB WYSTARCZAJĄCE, ABY UPRAWNIAĆ UŻYTKOWNIKA DO WYDANIA SĄDOWEGO ZAKAZU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, WŁASNOŚCI, PRODUKTU, USŁUGI LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄCYCH W POSIADANIU LUB POD KONTROLĄ STRON ZWIĄZANYCH Z CLAIRE’S. UŻYTKOWNIK NIE MA RÓWNIEŻ PRAWA DO ZABRANIANIA LUB POWSTRZYMYWANIA OPRACOWYWANIA, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, REKLAMY, WYSTAWIANIA LUB WYKORZYSTYWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, WŁASNOŚCI, PRODUKTU, USŁUGI LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄCYCH W POSIADANYCH LUB POD KONTROLĄ STRON ZWIĄZANYCH Z CLAIRE’S.

Ochrona cywilnoprawna

Użytkownik zgadza się bronić, pokryć koszty i zwolnić z odpowiedzialności cywilnoprawnej strony związane z Claire’s w związku z wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, poniesionymi kosztami, dochodzeniami, zobowiązaniami, orzeczeniami, ugodami i wydatkami, w tym honorariami za obsługę prawną, bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi lub w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio związanymi z: (a) korzystaniem ze Strony przez użytkownika lub działaniami związanymi ze Stroną; (b) naruszeniem (rzeczywistym lub domniemanym) lub naruszeniem antycypacyjnym niniejszego Regulaminu; (c) naruszeniem jakichkolwiek praw, zasad, przepisów, kodeksów, ustaw, zarządzeń lub nakazów wszelkich instytucji rządowych i quasi-rządowych, w tym między innymi wszelkich władz regulacyjnych, administracyjnych i ustawodawczych; (d) informacjami lub materiałami przesyłanymi za pomocą komputera lub innego urządzenia użytkownika, nawet jeśli nie zostały one wysłane przez użytkownika, które naruszają, łamią lub sprzeniewierzają jakiekolwiek prawa autorskie, nazwy handlowe, tajemnice handlowe, postaci handlowe, patenty, wizerunek, prywatność lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub które zniesławiają jakąkolwiek osobę; (e) wszelkimi oświadczeniami użytkownika wprowadzającymi w błąd; (f) wykorzystaniem informacji dotyczących użytkownika przez strony związane z Claire’s w sposób dozwolony na mocy niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności lub innego pisemnego porozumienia między użytkownikiem i Claire’s; lub (g) treściami wprowadzonymi przez użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się do pełnej współpracy wymaganej przez strony związane z Claire’s przy obronie przed wszelkim powiązanymi roszczeniami. Strony związane z Claire’s zastrzegają sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń podlegających tej klauzuli. Użytkownik zobowiązuje się w żadnym przypadku nie rozstrzygać żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego pracownika stron związanych z Claire’s.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie dostępu do Strony


Firma Claire’s zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia użytkownikowi prawa dostępu i korzystania ze Strony i wszelkich jej funkcji według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności, w tym między innymi, jeśli firma Claire’s jest przekonana, że zachowanie użytkownika nie jest zgodne z niniejszym Regulaminem lub wszelkimi innymi Warunkami dodatkowymi. Claire’s zastrzega sobie również prawo do zbadania podejrzeń naruszenia niniejszego Regulaminu. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego Regulaminu może zostać przekazane w ręce organów ścigania.

W momencie wypowiedzenia prawa dostępu do Strony lub na żądanie Claire’s wszelkie prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu wygasną natychmiast. Użytkownik zgadza się, że: (a) natychmiast zaprzestanie korzystania ze Strony; (b) zniszczy wszelkie treści uzyskane ze Strony i związaną z nimi dokumentację oraz (c) w stosownych przypadkach spłaci w pełni wszelkie kwoty należne Claire’s w terminie trzydziestu (30) dni od daty wypowiedzenia prawa dostępu oraz będzie kontynuować spłacanie pozostałych kwot należnych na podstawie niniejszego Regulaminu.

Firma Claire’s zastrzega również sobie wyłączne prawo do modyfikowania, wycofywania, zawieszania i usuwania czasowo lub na stałe wszelkich treści i informacji zamieszczonych na Stronie, w tym również zaprzestania wszelkich działań związanych ze Stroną, w dowolnym momencie, bez ograniczeń, częściowo lub w pełni, za uprzedzeniem lub bez. Użytkownik zgadza się, że Claire’s nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec niego ani jakichkolwiek osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub usunięcie Strony lub jej części. Claire’s zastrzega sobie również prawo do pobierania opłat za korzystanie ze Strony, w całości lub w części, oraz do zmiany opłat od czasu do czasu według uznania.

Lokalizacja Strony internetowej i ograniczenia terytorialne

Informacje zawarte na tej Stronie nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytku przez osobę lub podmiot w żadnej jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub użycie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub regulacjami lub jeśli dystrybucja lub użycie oznaczałoby, że Claire’s podlega wymogowi rejestracji w ramach danej jurysdykcji lub kraju. Firma Claire’s kontroluje i obsługuje Stronę ze swojej siedziby w Wielkiej Brytanii. Użytkownicy korzystający ze Strony lub ją wyświetlający z miejsc poza granicami Wielkiej Brytanii robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa Wielkiej Brytanii dotyczącego postępowania w sieci i dopuszczalnych treści w zakresie, w jakim takie przepisy mają zastosowanie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności Strony lub jakichkolwiek treści, programów, produktów, usług lub innych funkcji opisanych lub dostępnych na Stronie dla dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji w dowolnej chwili i wyłącznie według własnego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia ilościowego oferowanych przez nas treści, programów, produktów, usług lub innych funkcji.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad, praw i przepisów dotyczących korzystania ze Strony, w tym między innymi przepisów regulujących przesyłanie i korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania lub danych.

Prawo właściwe; Spory

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Anglii i Walii, a wszelkie spory co do jego interpretacji lub wykonania podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Pozostałe kwestie

Niepodjęcie działania przez firmę Claire’s w związku z naruszeniem przez użytkownika lub inną osobę niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się żadnych praw i nie będzie stanowić ograniczenia praw Claire’s w odniesieniu do danego naruszenia Regulaminu lub naruszenia Regulaminu w przyszłości. Zrzeczenie się przez Claire’s praw wynikających z niniejszego Regulaminu nabierze mocy prawnej wyłącznie w przypadku sporządzenia go w formie pisemnej i podpisania przez upoważnionego pracownika Claire’s. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie będzie wpływać na zmiany niniejszego Regulaminu. Claire’s może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na dowolną stronę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody Claire’s. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, wówczas postanowienie to będzie uważane za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Tytuły rozdziałów wstawione są wyłącznie dla wygody korzystania z dokumentu i nie mają skutków prawnych ani umownych. Użytkownik zobowiązuje się do nieinterpretowania niniejszego Regulaminu przeciwko Claire’s ze względu na to, że został on sporządzony przez Claire’s.

Firma Claire’s nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika ani nie będzie uważana za stronę naruszającą zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu w efekcie opóźnienia lub niewykonania zobowiązań spowodowanego działaniami będącymi poza kontrolą Claire’s w tym między innymi zdarzeniami losowymi, wojną, terroryzmem, wypadkiem, pożarem, powodzią, strajkiem, sporem pracowniczym, awarią mechaniczną, brakami lub opóźnieniami dostaw, materiałów, pracy lub transportu, przerwami w dostawie mediów użytkowych lub internetu, ustawami jakiejkolwiek jednostki lub agencji rządowej lub innymi podobnymi lub niepodobnymi przyczynami.

Zmiany


Claire’s zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia („Zaktualizowany regulamin”). Użytkownik zgadza się, że może zostać poinformowany o Zaktualizowanym regulaminie poprzez jego udostępnienie na Stronie oraz, że korzystanie ze Strony po zamieszczeniu na niej Zaktualizowanego regulaminu (lub angażowanie się w określone działania) oznacza zgodę na Zaktualizowany regulamin. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Zaktualizowany regulamin będzie obowiązywać od momentu jego opublikowania lub od późniejszego terminu określonego w Zaktualizowanym regulaminie i będzie miał zastosowanie do korzystania ze Strony od tego momentu.

Dane kontaktowe

Niniejsza Strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Claire’s European Services Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem spółki 06540979. Oficjalna siedziba spółki to Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Erdington, Birmingham B24 8DW.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą umową lub naszą Stroną internetową prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres legal@claires.com.